Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DÜKKÂN KİRALAMA İHALE İLANI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

DÜKKÂN KİRALAMA İHALE İLANI

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi Belediye Hizmet Binası önünde bulunan (5 adet dükkan, 1 adet Kafeterya  ) Dükkânların  kiralanması işinin, 2886 Sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü 8 (Sekiz) yıl süre ile kiraya verilecektir.

 

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ: Kira İhalesi 05/08/2021 Perşembe günü saat 14.00’da başlayarak 15’er dakika ara ile Şırnak Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı  salonunda yapılacaktır.  

 

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

 ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

DÜKKÂN KİRALAMA İHALE İLANI

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi Belediye Hizmet Binası önünde bulunan (5 adet dükkan, 1 adet Kafeterya  ) Dükkânların  kiralanması işinin, 2886 Sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü 8 (Sekiz) yıl süre ile kiraya verilecektir.

 

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ: Kira İhalesi 05/08/2021 Perşembe günü saat 14.00’da başlayarak 15’er dakika ara ile Şırnak Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı  salonunda yapılacaktır.  

 

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Sıra    No

 

Mahal

Yüz ölçümü (m2)

Muhammen Bedel

8 Yıllık

Muhammen Bedel

1 Yıllık

Muhammen Bedel

Aylık

Geçici Teminatı

 

 

Ana Faaliyet Konusu

1

A Nolu Dükkan

89,74

179.480,00

22.435,00

1.869,58

5.385,00

Dükkan(Birlik ve/veyaKooperatif)

2

B Nolu Dükkân

97,24

194.480,00

24.310,00

2.025,83

5.835,00

Dükkan(Birlik ve/veyaKooperatif)

3

D Nolu Dükkan

44,49

88.980,00

11.122,50

926,87

2.670,00

Dükkan(Noter)

4

  E Nolu Dükkan

42,80

85.600,00

10.700,00

891,66

2.570,00

Dükkan(Eczane, Kuyumcu)

5

J Nolu Dükkan

50,22

100.440,00

12.555,00

1.046,25

3.015,00

Dükkan(Spor Mağazası)

6

Kafeterya

95,48

229.152,00

28.644,00

2.387,00

6.875,00

Kafeterya

 

 

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

            İstekliler, ihaleye ilişkin Taşınmazların kira şartnamesini Şırnak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 150,00 TL. (Yüz Eli  Türk Lirası ) ücret karşılığında satın alabilirler.

5. İHALE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

 

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz. 

 4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı belge,

8) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

11) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

12) Şırnak Belediyesine Su Emlak ve  Kira borcu olmadığına dair güncel belge.

13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

15) İhale edilecek A ile B Nolu Dükkanların Birlik ve/veya Kooperatif, D Nolu Dükkanın Noter, E Nolu Dükkanın Eczane veya Kuyumcu,  J  Nolu Dükkanın Spor Mağazası,  Kafeterya  olarak kullanılacaktır.

 

 

İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhale 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

                                                                                                                       Şırnak Belediyesi

                                                                                                                        Nurullah MACİT

                                                                                                                İmar ve Şehircilik Müdür V.

             
               
               
               
               
               
               

 

 

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

            İstekliler, ihaleye ilişkin Taşınmazların kira şartnamesini Şırnak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 150,00 TL. (Yüz Eli  Türk Lirası ) ücret karşılığında satın alabilirler.

5. İHALE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

 

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz. 

 4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı belge,

8) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

11) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

12) Şırnak Belediyesine Su Emlak ve  Kira borcu olmadığına dair güncel belge.

13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

15) İhale edilecek A Nolu Dükkanın Arı Yetiştiricileri Birliği, B Nolu Dükkanın Kadınlara Yönelik Üretim ve İşletme Kooperatifi, D Nolu Dükkanın Noter, E Nolu Dükkanın Eczane veya Kuyumcu,  J  Nolu Dükkanın Spor Mağazası,  Kafeterya  olarak kullanılacaktır.

 

 

İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhale 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


­