Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN 1. MADDESİ 

        Belediyemizin İlave İmar Planı çalışmalarında Tarım İl Müdürlüğü kurum görüşünde red edilip Toprak Koruma Kurulunun talep edilen alanda tarım dışı kullanımı uygun bulduğu kararına istinaden, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13/d ve/veya 14/b maddeleri gereğince kamu yararı kararı alınmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemizin İlave İmar Planı yapımı için 3194 sayılı İmar Kanunu 8. Madde gereğince kurum görüşlerinin istendiği, Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün 22.04.2020 tarihli ve 1200339 sayılı yazısı, 18.11.2020 tarihli ve 3238740 sayılı yazı görüşleri ile bazı alanların yaklaşık 235 hektar red edildiği buna istinaden red edilen tarım alanlarının İlave İmar Planı yapımının önünü açılması için İl Müdürlüğünün red ettiği alanların Kamu Yararı Kararı alınması için Toprak Koruma Kuruluna sevk edildiği, Toprak Koruma Kurulunun 09.12.2020 tarihli 2020/3 sayılı kararı ile talep edilen alanların Kamu Yararı Kararı alınması şartı ile onaylandığı söylenmiştir.

         Söz konusu İlave İmar Planının yapımı Şehrimizin sürdürülebilir kalkınması, sosyo-ekonomik altyapı yatırımları için mekan-alan temini ve kent saçaklarında oluşan yoğun yapılaşmaların kontrol altına alınıp planlı yapılaşma sağlanması vb. için Belediye Meclis üyelerimizin oybirliği ile uygun görüşüne karar verildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ 

Belediye Meclisimizin 05.05.2020 tarihli 2020/56 sayılı karar ile onayladığı Tek Plan Onama Sınırı Revizyon ve İlave İmar Planımız ve yine Belediye Meclisimizin 11.09.2020 tarihli 2020/96 sayılı karar ile onayladığı  İlave İmar Planımızda atık duruma düşmüş yol alanları ile parsellerle yeni tasarlanan imar yolu arasındaki ihdaslık alanların talep halinde parsel maliklerine satılması için karar almak üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi ve satışı için bedel tespitlerinin Kıymet Takdir Komisyonunca yapılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediye Meclisimizin 05.05.2020 tarihli 2020/56 sayılı karar ile onayladığı Tek Plan Onama Sınırı Revizyon ve İlave İmar Planımız ve yine Belediye Meclisimizin 11.09.2020 tarihli 2020/96 sayılı karar ile onayladığı  İlave İmar Planımızda atık duruma düşmüş yol alanları ile parsellerle yeni tasarlanan imar yolu arasındaki ihdaslık alanların talep halinde parsel maliklerine satılması için karar almak üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine ve satışı için bedel tespitlerinin Kıymet Takdir Komisyonunca yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ 

             Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Denetim Komisyonuna 3 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

         Yapılan gizli oylama sonucunda; Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Denetim Komisyonuna 26 oy ile Kamil KURT ve Veysi YETİK ile Kerem ONAR’ın  seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ 

        Meclis tatil ayının tespiti konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki

karara varıldı.

         Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2021 yılı içerisinde Meclis iş ve işlemlerinin yoğun olmasından dolayı, Meclis tatil ayının belirlenmesine ihtiyaç duyulmadığına oy birliğiyle karar verildi.  

GÜNDEMİN 5. MADDESİ

        Meclis toplantı gününün tespiti konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2021 yılı içerisinde Belediye Meclis toplantı gününün her ayın ilk haftasının Salı günü olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ  

       Belediyemiz Denetim Komisyonunda üye olarak yer almak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelecek olan uzman personeller için ücret belirlenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25. Maddede;  

        “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir.

Uzman kişilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.” Denilmektedir.

        Bu itibarla; yukarıda anılan madde hükmü uyarınca, Belediyemiz Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden günlük ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ

        Belediyemize ait 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun 5393 sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesinin son fıkrası hükmüne göre işlem tesis edilmesi amacıyla, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 09/08/2017 tarih ve 94/41 sayılı Özel Teftiş Raporunun 6. Maddesinde; “ Denetimin kapsamı ve türlerini düzenleyen Belediye Kanununun 55. Maddesinde; “(…) Ayrıca, belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

         Belediyelere bağlı kuruluş ve işlemler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.

         Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.” Denilmektedir.

          Bu itibarla; Sayıştay Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesinin son fıkrası hükmüne göre işlem tesis edilmesi amacıyla, Belediyemiz Meclisinin bilgisine sunulmuş olup, söz konusu raporun aynen kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ 

 

       Belediye Başkanı’na 2021 yılı içerisinde protokol yapma ve imzalama yetkisinin verilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında yapılacak her türlü protokol ve sözleşme ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin a,b,c,d ve 38/g maddeleri uyarınca, Belediye Başkanı Mehmet YARKA’ ya 2021 Yılı içerisinde protokol ve sözleşme yapma ve imzalama yetkisinin verilmesine Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in ret oylarıyla, oy çokluğuyla karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ 

 

          Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli personellerin, sözleşmelerinin yenilenmesi ve Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri, İmar ve Şehircilik, Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda, Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Şehir Plancısı ve 1 Mimar’ın sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

          Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmakta olan 6 Mühendis, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Sosyolog, 6 Tekniker, 1 Eğitmen ve 1 Avukat ile Tam Zamanlı, 1 Avukatın ise Kısmi Zamanlı olarak 04.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile hizmet sözleşmelerinin yenilenmesine ve maaşlarının ise İnşaat Mühendisi Şahabettin DEMİREL, Peyzaj Mimarı Mazlum YAŞAR, Sosyolog Özgür İLÇİ, Harita Mühendisi Nurullah MACİT, Makine Teknikeri Mustafa BİRLİK ve Makine Teknikeri Yılmaz BİRLİK için Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2021 yılı için 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanlarında tespit edilecek tavan ücret üzerinden, geri kalan diğer ünvanlardaki sözleşmeli personeller için ise taban ücretin %10 artırımlı şeklinde bulunacak miktar (ücret) olarak belirlenmesine.

 

           Ayrıca Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri, İmar ve Şehircilik, Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda, Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Şehir Plancısı ve 1 Mimar’ın 1 (bir) yıl süreyle maaşlarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2021 yılı için 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanlarında tespit edilecek taban ücretin %10 artırımlı şeklinde bulunacak miktar (ücret) olarak belirlenmesine ve buna ilişkin tam zamanlı hizmet sözleşmesinin  imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ 

       Belediyemiz adına Kamu Kurum ve Kuruşları ile tüzel kişilerden gelecek her türlü hibe ve bağışları kabul etmek üzere Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.                      

                       

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin (I) bendi gereğince, Belediyemiz adına Kamu Kurum ve Kuruşları ile tüzel kişilerden ivazsız şartsız gelecek her türlü hibe ve bağışları kabul etmek üzere Encümene yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ 

 

       Zabıta Müdürlüğünün 17.12.2020 tarihli ve 6457 sayılı “Araç Yaşı ve Askı Süresi Hk.” Konulu yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi gereğince İlgi Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının 15.12.2020 tarih ve 73-2020 sayılı yazısında; İlimiz merkezinde faaliyet gösteren T Plakalı Ticari Taksi esnafları olarak, Şırnak Belediyesi T Plaka yönetmeliğinde belirtilen araç yaşının 5 (Beş) yaşından büyük olmaması ve Ticari plakanın askı süresi 6 (Altı) ay olması, bizlere ciddi problem ve sıkıntılar doğurduğunu, ayrıca dünyada ve ülkemizde etkili olan (Covis-19) salgını nedeniyle maddi durumda da bozulma olmasından dolayı taksici esnafları olarak da etkilenmiş durumunda olduklarını, bu nedenle yönetmelikte belirtilen, Askıdaki ticari plakaya araç tescili, araç değişikliği ve devir veya satışının yapılması durumunda araç yaşının 5 (Beş) yaştan 10 yaşa, askı süresinin de 6 aydan 2 (iki) yıla çıkarılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gerekli kararların alınması talep edilmektedir. 

          Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Dünyada ve ülkemizde etkili olan Koronavirüs(Covid-19) sebebi ile maddi durumda bozulma olduğu ve mücbir sebeplerle (Hastalık v.b) 180 günlük askı süresini aşan T plaka sahiplerine tescil işlemlerinin yapılabilmesi için karar tebliğ tarihinden itibaren 4 ay ek süre verilmesine, askıdaki ticari plakaya araç tescili, araç değişikliği ve devir veya satışının yapılması durumunda Koronavirüs (Covid-19) Pandemi dönemi sonlanıncaya kadar araç yaşının 5 (Beş)’ten 10 (On) yaşa çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

      MECLİS BAŞKANI                                 ÜYE                                   ÜYE

 

          Mehmet YARKA                                   Kamil KURT                     İsmail KABUL

          Belediye Başkanı                                         Katip                                   Katip

2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ 

 

        Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şırnak ili Merkez ilçesi Atatürk mahallesi, Zübeyde Hanım caddesi, Sanat sokağında bulunan dükkanların 5 yıllığına kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şırnak ili Merkez ilçesi Atatürk mahallesi, Zübeyde Hanım caddesi, Sanat sokağında bulunan dükkanların 5 yıl süre ile kiralanması için Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ 

 

       Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şırnak ili Merkez ilçesi Atatürk mahallesi, Zübeyde Hanım caddesi, Sanat sokağı kat:3, no:5, 306 ada 47 nolu parselde bulunan taşınmazın YEDAM olarak kullanılabilmesi için Yeşilay'a tahsisinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

                                                               

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şırnak ili Merkez ilçesi Atatürk mahallesi, Zübeyde Hanım caddesi, Sanat sokağı kat:3, no:5, 306 ada 47 nolu parselde bulunan taşınmazın kamu yararı gözetilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince YEDAM olarak kullanılabilmesi için YEŞİLAY'a 5 yıl süre ile aylık 2.000,00 TL. bedelle tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ 

 

       Fen İşleri Müdürlüğünün 28/01/2021 tarihli ve 452 sayılı yazısı ekinde bulunan İl Müftülüğünün talebi doğrultusunda, Bılmot Camisinin onarımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanmasının görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İl Müftülüğünün 19.01.2021 tarihli ve 981933 sayılı yazısında; İlimiz Merkez Şehrinuh Mahallesi Bilmat mevkiinde yapımı devam eden Bilmat Camii’nin pencere, kapı, inşaat demiri ve beton bedeli olarak gerekli olan yardımın yapılması talep edilmektedir.

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

       a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

          b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Denilmektedir.

         Bu nedenle, İlimiz Merkez Şehrinuh Mahallesi Bilmat mevkiinde yapımı devam eden Bilmat Camii’si için ihtiyaç duyulan malzemelerinin Belediyemiz Başkanlığınca ayni yardım olarak karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ 

 

      Zabıta Müdürlüğünün 28/01/2021 tarihli ve 471 sayılı yazısı ve ekinde bulunan Şırnak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin “Harç/Kira Ödemeleri Hk” konulu yazısının görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Plan-Bütçe Komisyon Raporu:

 

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 04.02.2021 Perşembe günü toplandı; Zabıta Müdürlüğü’nün 29.01.2021 tarihli ve 52774351-000-471 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 02.01.2021 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, “Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri Kapsamında Çalışma îzın Belgesi (Ruhsat) ve Güzergah İzin Belge Ücretleri ve Kira Bedelleri” konusu görüşüldü.

 

Şırnak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin 28.01.2021 tarih ve 5768 kayıt nolu yazısından anlaşılacağı üzere Covid-19 Pandemisi nedeniyle ticari plakalar araçlar İle taşımacılık yapan D, T,S ve M harf grubuna kayıtlı esnafın çalışma şartlarında büyük oranda azalışlar meydana geldiği, okulların kapalı olması sebebiyle taşman yolcu miktarlarında önemli düşüşler olduğu, birçok aracın çok kısa süreler çalışabildiği ya da aylardır hiç çalışamadığı ayrıca Belediye Başkanlığına ait sanat sokağında kiracı olarak bulunan esnaflardan kira ödemelerinin alınmamasını talep edilmiştir. Dilekçe konusu talebin Plan ve Bütçe Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

 

            Şırnak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin 28.01.2021 tarih ve 5768 kayıt nolu yazısından anlaşılacağı üzere Covid-19 Pandemisi nedeniyle ticari plakalar araçlar ile taşımacılık yapan D,T,S ve M harf grubuna kayıtlı ve Belediyemize ait işyerlerinde farklı meslek gruplarındaki kiracılarımızın çalışma şartlarında büyük oranda azalışlar meydana geldiği, okulların kapalı olması sebebiyle taşınan yolcu miktarlarında önemli düşüşler olduğu, birçok aracın çok kısa süreler çalışabildiği ya da aylardır hiç çalışamadığı görülmüştür.

 

./..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlünün 15/12/2020 tarih ve 2020/27 Sayılı Genelgesi Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu ilgi sayılı genelge ile, belediye mülkiyetlerinde veya tasarrufunda bulunan kiralamış oldukları taşınmazlarla ilgili faaliyeti durdurulan ve faaliyeti durdurulmuş olmamasına rağmen işletmelerin faaliyetlerinin azaldığı ve ekonomik olarak etkilendiği anlaşıldığından bir takım tedbirler alınmıştır.” Bu kapsamda komisyonumuzca incelenmiş olup; Belediye Başkanlığımız mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlara ilişkin olarak,

 

1) ilgi sayılı genelge doğrultusunda; Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerinden 6 (Altı) aya kadar kira ve benzeri kullanım bedellerinin tahsil edilmemesine;

2) Faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden 6 (Altı) aya kadar kira ve benzeri kullanım bedellerinin %50 oranında indirim yapılarak tahsil edilmesine;

Veya kiracı tarafından talep edilmesi halinde ilk 6 aylık dönem için normal şartlarda alınması gereken bedellerin 6 ay süre ile gecikme zammı ve faiz uygulanmadan ertelenmesi ve ertelenen süre sonunda 6 eşit taksitte ödenmesine,

3) Yukarıdaki 1 ve 2’nci maddelerde belirtilen işyerleri kapsamında olup, 6 aylık süreleri kapsayan kira ve benzeri kullanım bedellerini daha önceden peşinen ödeme yapanlarla ilgili olarak, yapmış oldukları ödemelerin doğacak tahakkuklarından mahsup edilmesine;

4) 06.11.2020 tarih ve 2020/116 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen Şırnak Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile belirlenen; Ticari Araç Yıllık Çalışma izin Belgesi (Ruhsat) ve Güzergah İzin Belge Ücretlerini 2021 yılı için % 75 (Yüzdeyetmişbeş) oranında indirim yapılmasına, Komisyonumuzca kabulü oy birliği ile uygun bulunmuştur.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Zabıta Müdürlüğünün 28/01/2021 tarihli ve 471 sayılı yazısı ve ekinde bulunan Şırnak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin “Harç/Kira Ödemeleri Hk” konulu yazılarında belirtilen hususlarla ilgili, Plan-Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda aynen kabulüne oy birliğiyle karar verildi.  

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ 

 

       Zabıta Müdürlüğünün 28/01/2021 tarihli ve 453 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz bünyesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İl Trafik Komisyonu ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak suretiyle, Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kurulması ve müdürlüğe bağlı Toplu Taşıma Ruhsat Tescil ve Denetim Şefliği, Yazı işleri Şefliği ve Teknik Hizmetler ve Sinyalizasyon Şefliği ile daha sonra ihtiyaç üzerine kurulacak şefliklerden oluşarak, teşkilat, organizasyon şeması, hukuki statü ile çalışma görev ve yetki esaslarını belirlemek amacıyla Belediyemizde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasına ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kadrosu’nun ihdas edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ

 

       Hukuk İşleri Müdürlüğünün 26/01/2021 tarihli ve 416 sayılı yazısına istinaden; Turan BELGE adlı vatandaşımız tarafından Belediyemize verilen maddi hasarlı Trafik Kazası ile ilgili dilekçe ve tespit tutanağında belirtilen zararın Belediyemiz tarafından ödenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Hukuk İşleri Müdürlüğünün 26/01/2021 tarihli ve 416 sayılı yazısında; “Ek olarak sunmuş olduğum başvurudan da anlaşılacağı üzere;başvurucu Turan BELGE,30/10/2020 tarihinde 73 AAC 104 Plaka numaralı araç ile seyir halindeyken,Ak Parti İl Binasının karşısındaki  a-101 marketin hemen önünde yer alan rögar kapağının,yola tam olarak yerleştirilmemiş olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Yaşanan bu kaza sonucu araçta,17.050 TL maddi zararın oluştuğuna dair fatura da ekte sunulmuştur.

Yapılan başvuru üzerine,fatura içeriğinde yer alan  araç parçalarının ortalama değerinin ne kadar olduğunun tespiti için belediye personellerimizden Yılmaz BİRLİK ile iletişime geçilmiş olup kendisinin yaptığı araştırmalar neticesinde ortalama maddi hasarın  12.500 TL-15.000 TL arasında olduğu kanaatine varılmıştır.

Kaza yapan Turan BELGE ile yapılan harici görüşmede, gerçek zararının 17.050 TL'den çok daha yüksek olduğu ancak belediye tarafından 10.000 TL verilmesi halinde tutarı kabul edeceğini dolayısıyla bu kaza için herhangi bir alacağının kalmadığını belirten muvafakatnameye imza atacağını ve dava açmayacağını beyan etmiştir. 
Söz konusu kazaya ilişkin olarak açılabilecek olası bir davada kurumumuzun %100 kusurlu bulunacağı ve yargılama giderleri,mahkeme vekalet ücreti,değer kaybı gibi ekstra kalemlerin ortaya çıkacağı dolayısıyla 17.050 TL olan faturanın belediyemize 25.000 TL-30.000 TL 'ye mal olabileceği, bu nedenle başvurucunun kabul ettiği 10.000 TL'nin kendisine verilmesi halinde kurumumuzun daha az zararlı çıkacağı görüş ve kanaatindeyim.
Bahsetmiş olduğum konunun meclis gündemine alınarak gerekli kararın alınması…” denilmektedir.    

 

       Bu nedenle; söz konusu kazayla ilgili olarak Hukuk İşleri Müdürlüğünün ilgi yazısındaki görüşleri doğrultusunda, başvurucu Turan BELGE adlı şahsa kabul ettiği 10.000,00 TL’nin düzenlenecek muvafakatnameye imza atması suretiyle ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.    

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ

 

       Belediyemiz Avukatı Nazan BİRLİK tarafından takip edilen Zenda Medikal Elk.Tem.Gıda Taah.ve Tc.Ltd.Şti.nin alacaklı olduğuna ilişkin Mahkeme Dosyasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Zenda Medikal Elk.Tem.Gıda Taah.ve Tic.Ltd.Şti.’nden ihale yoluyla 1 adet Röntgen Cihazı’nın satın alındığı, ihale aşamaları tamamlanmasına rağmen anılan malın Belediyemiz envanterine kaydedilmediği Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin hükümleri gereğince taşınır işlem fişinin düzenlenmediği, anılan malın İlimizde uygulanan sokağa çıkma yasağında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı ve güvenlik güçleri tarafından ele geçirilerek Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen 2016/794 soruşturma numarasına kayıtlı dosyaya bağlı olarak 2017/362 sayılı emanet eşya makbuzu ile adli emanete alındığı tespit edilmiştir. 

 

       Her ne kadar malın ihale sürecinde muayene ve kontrol tutanağı düzenlenmiş ve mal teslim alınmış gibi görünüyorsa da fatura ve ihaleye konu röntgen cihazı Belediyemize teslim edilmediği ve kayıtlara girmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle Belediyemizce Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2007/880 Esas numarasıyla dava açarak Başkanlığımızın borçlu olmadığının tespiti talep edilmiştir. Ancak Yerel Mahkeme tüm topladığı delilleri dikkate alarak davanın reddine karar verilmiştir. Ret kararı sonrası mahkeme ilamına karşı istinaf yoluna başvurulmuş dosya, Gaziantep Bölge Adliye 13. Hukuk Dairesi tarafından istinafen incelenerek Yerel Mahkemenin kararı anılan dairenin 2019/1420 E-2020/1447 K- sayılı ilamı ile onanmıştır. 

                                                              

        5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (h) bendi gereğince; alacaklı şirkete 184.000,00 TL’nin Av.Hamza KARAKEÇİLİ’nin Ziraat Bankası nezdinde bulunan TR170001001467276805005010 İban numarasına yatırılmasına ve gereğinin ifası için kararın bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.  

 

 

      MECLİS BAŞKANI                                   ÜYE                                   ÜYE

 

          Mehmet YARKA                                   Kamil KURT                     İsmail KABUL

          Belediye Başkanı                                         Katip                                   Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ 

 

      Şırnak ili, Merkez ilçesi, Mücavir alan içerisinde adres (numarataj) güncelleme çalışması kapsamında cadde ve sokak isimlerinin düzenlenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

      Yapılan müzakere ve görüşümeler sonunda; Şırnak ili, Merkez ilçesi, Mücavir alan içerisinde adres (numarataj) güncelleme çalışması kapsamında cadde ve sokak isimlerinin düzenlenmesi işinin, numarataj kurallarına uymayan ve yanlış işlenmiş bina numaraları alanda tespit edilip yeni numaraları verilmesi ve MAKS sistemi çerçevesinde sokak ve caddelerimizin uygun şekilde numaralanması işlemlerinin yapılıp onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

 

Şırnak ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler mahallesi, 795 ada 27 nolu parsele ilişkin Plan Değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyon Raporu:

 

Şırnak ili Merkez ilçesi Bahçelievler Mahallesi 795 Ada 27 nolu parsel için Belediye Meclisi ve İmar Komisyonuna sunulan plan değişikliği incelenmiştir.

 

Yapılan incelemeler sonucunda; Söz konusu parselin yürürlükteki Tek Plan Onama Sınırı Revizyon ve İlave İmar Planında TİCK alanı B-6 yapılaşma şartlarında bulunmaktadır. Tek Plan Onama Sınırı Revizyon ve İlave İmar Planından önce İmar Kanunu 15-16 uygulaması ile yola terk işlemlerinin yapıldığı ve yeni meclis kararı ile çizilen planda söz konusu taşınmazın bulunduğu ada yapısında değişim olduğu gözlemlenmektedir. Meclise sunulmak istenen plan değişikliği dosyası ile 10 metrelik yolun daha önce yapılan yola terk işleminden oluşan kadastral boşluk olan tarafa kaydırılarak yeni bir yapı adası oluşturulmuştur.

 

Yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamak, düzenleme ortaklık payı olarak ayrılan alanlardan azalmaya neden olmadan ada ve parsel bazında yol düzenlemesine gidilmiştir.

 

Fakat yürürlükte olan Tek Plan Onama Sınırı Revizyon ve İlave İmar Planında komşuluğunda bulunan 795 ada 26 no.lu taşınmazın yapılmak istenen plan değişimi ile konut alanının kısılmaya gittiğinden ötürü 795 ada 26 no.lu taşınmazın bu plan değişimine muvafakat etmesi gerekmektedir. Buna istinaden söz konusu plan değişikliği için ilgili malikin muvafakat etmesi ve e-plan otomasyon sisteminden işlem (teklif) numarası aldıktan sonra plan onaylanarak askıya çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

        

        Bu itibarla, Şırnak ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler mahallesi, 795 ada 27 nolu parsele ilişkin

Plan Değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ

 

        Şırnak ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle, 459 ada 6 nolu parsele ilişkin Plan Değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyon Raporu:

 

Şırnak ili Merkez ilçesi Yenimahalle Mahallesi 459 Ada 6 nolu parsel için Belediye Meclisi ve İmar Komisyonuna sunulan plan değişikliği incelenmiştir.

 

Yapılan incelemeler sonucunda; Söz konusu parselin yürürlükteki Tek Plan Onama Sınırı Revizyon ve İlave İmar Planında bir kısmı TİCK alanı B-6 yapılaşma şartlarında diğer kısmı ise donatı alanı (orta okul) olarak gözükmektedir. Yapılan plan değişikliği ile konut alanını donatı alanına doğru genişleterek, söz konusu parselin içinde bulunduğu ada yapısında büyüme görülmektedir.

 

Yapılmak istenilen plan değişikliği ile yapı ve nüfus yoğunluğu artırılarak, düzenleme ortaklık payı olarak ayrılan alanlardan azalmaya neden olmaktadır.

 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Plan Değişikliği alt başlığı 27. Madde 3. Bendi uyarınca “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” Denilmektedir.

 

         Buna istinaden, konut alanının genişletildiği alanın donatı alanından kısıldığı, kısılan donatı alanı tesisin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer alan gösterilmediğinden ötürü plan değişikliğinin oy birliği ile reddine karar verilmiştir.

 

         Bu itibarla, Şırnak ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle, 459 ada 6 nolu parsele ilişkin Plan Değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddine oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ 

 

       Belediyemize ait Norm Kadro’nun güncellenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi gereğince; Belediyemiz Memur ve Sürekli İşçi kadroları ile ilgili, 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre hazırlanan; (I) Nolu Memur Kadro İhdas Cetveli,(II) Nolu Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli, (III) Nolu Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (IV) Nolu Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli, (V) Nolu Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetveli, (VI) Nolu Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli ve (VII) Nolu Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvellerinin, güncelleştirilmesine ve aynen kabul edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ 

 

        Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde Mezarlıklar Müdürlüğünün açılması ve kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde halihazırda Mezarlıklar Müdürlüğü olmadığından zaman zaman cenaze ve defin hizmetlerinde aksamalar meydana geldiği tespit edilmiştir.

        Bu nedenle, Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde cenaze ve defin hizmetlerinin daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde yerine getirmek, cenaze, defin işlemleri ve şehirlerarası nakil işlemlerini yapmak üzere Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde Mezarlıklar Müdürlüğünün kurulmasına ve kadrosunun ihdas edilmesine oy birliğiyle karar verildi.     

 

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ 

 

        Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 03.02.2021 tarihli ve 589 sayılı yazısına istinaden; Öz gelirleri, giderleri, bütçesi, hesap planı ve mali tabloları ve fiziksel kaynakları (üst yönetimi, insan kaynakları, araçları, varlıkları, finansman kaynakları) olan yarı özerk Şırnak Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ŞISKİ) nin kurulmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün ilgi yazısında; “Atıksu Arıtma Tesisi Projenin inşaat sözleşmesi 21.10.2019 tarihinde imzalanmış ve 25.11.2019 tarihinde işe fiilen başlanmıştır. Sözleşmenin değeri, 7.650.577,035 Avro olup inşaat süresi 900 gündür. Sözleşme kapsamında ilgili inşaat faaliyetleri halen yürütülmektedir.

Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında toplam yatırımın %81,13'i AB hibesi, %8.49'sı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi ve geri kalan %10,38 '1 ise Belediyemiz katkısı olarak İller Bankası proje kredisi ile finanse edilmektedir.

Projenin etkin, verimli, saydam ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesi için Belediyemiz ile eşgüdümlü olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, yürürlükteki yasal mevzuat ve AB’ye uyum hedefi doğrultusunda, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve su/atıksu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu yeni kurumsal modelin uygulamaya konulması, Belediyemiz ile AB arasında imzalanmış olan finansman ve diğer ilgili anlaşmalarda yer alan yapılacak tesislerin etkin ve verimli çalıştırılması için yarı-özerk (yarı-bağımsız) bir su / atıksu işletmesinin (WUD) kurulmasına ilişkin yükümlülüğümüzü de yerine getirmemizi sağlayacaktır.

 

Ayrıca AB’nin sürdürülebilirlik, saydamlık ve kullanan öder / kirleten öder / tam maliyetin geri dönüşümünün sağlanması ilkelerine uygun olarak sözü edilen yapılanmanın (ŞISKİ’ nin kuruluşunun) biran önce oluşturulması Proje'nin etkin ve verimli uygulanması için önem taşımaktadır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun (5491 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile değişik) 11. Maddesinde; "Atıksu altyapı sistemlerini kullanan ve/veya kullanacaklar, bağlantı sistemlerinin olup olmadığına bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her türlü yatırım, işletme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve atıksu miktarı oranında katılmak zorundadırlar. Bu hizmetlerden yararlananlardan, Belediye Meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen diğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır." denilmektedir.

Bu bağlamda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK" 2010 yılının 10. ayında yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenebilmesi ve tahsil edilen atıksu ücretlerinin yalnızca atıksu ile ilgili hizmetler için kullanılmasını denetlemek amacıyla, tüm su/atıksu/yağmursuyu hizmetlerinin tek bir çatı altında toplanması, ilgili maliyetlerinin sorumlu tek bir birim altında tam olarak bütçelenmesi ve kayıt altına alınıp izlenmesi gerekmektedir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesi su/atıksu hizmetlerinin tam olarak izlenebilir ayrı bir bütçeye ve dolayısıyla da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen “bütçe içi işletmeye” sahip olmalarının yasal dayanağını oluşturmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkilerini belirleyen 18.inci Maddesinin i) bendi “bütçe içi işletme” kurulması konusunda karar verme yetkisini Belediye Meclisi’ne vermiştir. Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71. Maddesinde “Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini T.C. İçişleri Bakanlığı’nın izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir” denilmektedir.

Bu bağlamda Belediye Meclisi Kararı ve T.C. İçişleri Bakanlığı’nın izniyle “bütçe içinde işletme kurmak" mevcut yasal mevzuat çerçevesinde mümkündür.

           ŞISKİ’ nin kurulmasının yararları ve avantajları aşağıda özetlenmiştir:

             -Su ve atıksu hizmetlerinin tek elden yürütülmesi amacıyla belediye bütçesi içerisinde yarı-özerk (yarı bağımsız) bir yeni işletmenin (ŞISKİ)’nin kurulması ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün statüsünün yükseltilerek öneminin vurgulanması,

            -ŞISKİ’ nin ayrı bir hesap planının, finansal tablolarının ve maliyet muhasebesi sisteminin bulunması dolayısıyla su/atıksu hizmet maliyetleri ile maliyetin karşılanmasının düzenli olarak izlenmesi (kirleten öder/kullanan öder ilkeleri ile su/atıksu hizmetlerinden elde edilen tarife ve hizmet gelirlerinin yine su/atıksu hizmet giderleri için harcanmasının temini),

           -Maliyetlerin tam olarak belirlenmesi ve tam maliyetin karşılanmasına yönelik kirlilik yükü ve miktarına bağlı tarifelerin oluşturulması,

      -İçmesuyu/atıksu varlıkları ile borçlarının izlenmesi (varlıkların bugünkü cari değerlerinin belirlenmesi amacıyla bir Varlık Değerleme Kurulu’nun kurulması, yıllık amortisman giderleri ile birikmiş amortismanların belirlenmesi, yatırım/bakım/onarım

                                                                ./..

planlamasının buna göre yapılması, aktif verimliliği ve finansal kredibilitenin değerlendirilmesi) (ŞISKİ’ nin belediyeninkilerden ayrı olarak finansal tablolarının (bilanço, kar/zarar, nakit akım tabloları)oluşturulması);

       -Tüm içmesuyu/ atıksu/yağmursuyu hizmetlerinin tek elde toplanmasıyla, herhangi bir ek maliyet yaratmaksızın, etkinlik ve verimliliğin arttırılması (yarı özerk bir işletme ve bütçesi oluşturularak tüm içmesuyu/ atıksu/ yağmursuyu varlıklarının (tesisler, altyapılar), personelinin, alacaklarının ve borçlarının bir arada yönetilmesi);

       -ŞISKİ’ nin alt birimleri ve kilit personel bazında, işletme ve finansman performansının önceden belirlenen ölçütler doğrultusunda ölçülmesi, değerlendirilmesi ve düzeltici önlemlerin zamanında alınması ve hesap verilebilirliğinin sağlanması (su kayıp/kaçakları, tahakkuk/tahsilat oranı, abone şikayetleri, arıza giderim performansı);

       -ŞISKİ bünyesinde oluşturulacak basın ve halkla ilişkiler birimi ile projenin görünürlüğünün sağlanması ve halkın bilinçlendirilmesi/eğitilmesinin sağlanması,

      -Modern yönetim bilimi doğrultusunda saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yaşama geçirilmesi, su ve atıksu hizmetlerine ilişkin gelir/giderler ile kredi ve hibelerin tek elden ve tek bir sorumlu birim tarafından izlenmesi (AB’nin tercihi ve dolayısıyla AB hibelerinin hem su/kayıp-kaçaklarının azaltılması ve hem de su/atıksu yatırımları için tahsisinin ve kullanımının kolaylaştırılması)

     -Çevre mevzuatı ve AB müktesebatına uyum sağlanması amacıyla tahsil edilen içmesuyu ve atıksu hizmet gelirlerinin öncelikle içmesuyu ve atıksu hizmet giderleri ile yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacağının belediye yönetimi tarafından taahhüt edilmesi.

      Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, öz gelirleri, giderleri, bütçesi, hesap planı ve mali tabloları ve fiziksel kaynakları (üst yönetimi, insan kaynakları, araçları, varlıkları, finansman kaynakları) olan yarı-özerk Şırnak Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ŞISKİ)'nin kurularak, tüm içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu işletme ve bakım hizmetleri ile abone yönetimi, muhasebe/finansman/bütçeleme/planlama, iletişim, basın ve halkla ilişkiler gibi birimleri ile belediye bütçesi içinde faaliyet göstermesi…” denilmekte olup, buna ilişkin meclis kararının alınması talep edilmektedir.

 

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Öz gelirleri, giderleri, bütçesi, hesap planı ve mali tabloları ve fiziksel kaynakları (üst yönetimi, insan kaynakları, araçları, varlıkları, finansman kaynakları) olan yarı özerk Şırnak Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ŞISKİ) nin kurulmasına ilişkin talebin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 03.02.2021 tarihli ve 589 sayılı yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ 

 

       Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 03.02.2021 tarihli ve 589 sayılı yazısı ekinde gönderilen “Şırnak Belediyesi Şırnak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü (ŞIŞKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği” nin kabul edilerek, tasdik edilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

         

           Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; hazırlanan ve meclise sunulan “Şırnak Belediyesi Şırnak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü (ŞIŞKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği” nin kabul edilerek, tasdik edilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ

 

        Belediyemiz yapım, onarım, mal ve hizmet alımlarının daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Belediyemiz bünyesinde bir Anonim Şirketinin kurulmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

         Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Halihazırda Belediyemiz Başkanlığına bağlı personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için “Şırnak Belediyesi Personel Anonim Şirketi” bulunmakta olup, halen faaliyet göstermektedir.

       Ancak Belediyemizin Şırnak İlimizde 2016 yılında vuku bulan hendek, barikat ve terör hadiseleri neticesinde; ağır bir imar, ulaşım, çevre, alt ve üstyapı hasarı oluşmuştur. Bu sorunların giderilmesinde, yapım, onarım, mal ve hizmet alımlarının daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi, çözümler bulunması ve kısa vadede sorunların hal yoluna konulması için Belediyemizin %100 hisse ortaklığına sahip bir şirketin kurulmasının gerekli olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

        Bu nedenle; Belediyemiz yapım, onarım, mal ve hizmet alımlarının daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Belediyemizin %100 hisse ortaklığına sahip Belediyemiz bünyesinde bir Anonim Şirketinin kurulmasına ve kurulacak bu şirket isminin de   “Şehri Nuh Belediye Hizmetleri Alt Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak belirlenmesine Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in çekimser oylarıyla, oy çokluğuyla karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ

 

        Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2021 tarihli ve 1061 sayılı yazısına istinaden, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesi için, Ek Bütçe talebinin görüşülmesi.

 

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 04.02.2021 tarih ve 2021/16 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde açılan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesi için Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen aşağıda sunulan ek bütçe tertipleri ile ilgili Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek bütçe düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

        Bu itibarla; yukarıda Mali Hizmetler Müdürlüğünce Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere hazırlanan Ek Bütçe Cetveli’nin aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 1)

 

        Belediye Başkanı Mehmet YARKA’nın önerisi ile; Fen İşleri Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 1118 sayılı “Kredi Talebi” konulu yazısının görüşülüp karara bağlanması konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkezde muhtelif yerlerde yapılması planlanan Parke Taşı Alımı ve Taş Duvar Yapım İşi için kullanılmak üzere maliyetin tamamının Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Parke Taşı Alımı ve Taş Duvar Yapım İşi  ödeneği kapsamında İller Bankası A.Ş.den tahsis edilecek 2.000.000,00 (İkimilyon)TL kredi ile karşılanmasına,krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim,harç,ücret vs.ödemelerin,İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak. Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Banaksı A.Ş ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, Parke Taşı Alımı ve Taş Duvar Yapım İşi kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mehmet YARKA’nın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.   

 

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 2)

 

        Belediye Başkanı Mehmet YARKA’nın önerisi ile; Fen İşleri Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 1118 sayılı “Kredi Talebi” konulu yazısının görüşül karara bağlanması konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkez Vakıfkent Mahallesinde  yapılması planlanan Hanımlar Lokali Yapım İşi için kullanılmak üzere maliyetin tamamının Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Hanımlar Lokali Yapım İşi ödeneği kapsamında İller Bankası A.Ş.den tahsis edilecek 3.000.000,00 (Üçmilyon)TL kredi ile karşılanmasına,krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim,harç,ücret vs.ödemelerin,İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak. Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Banaksı A.Ş ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, Hanımlar Lokali Yapım İşi kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mehmet YARKA’nın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.     

 

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 3)

 

        Belediye Başkanı Mehmet YARKA’nın önerisi ile; Zabıta Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli ve 1077 sayılı yazısı ile İtfaiye Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli ve 1091 sayılı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti konulu yazılarının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        Belediye Zabıta ve İtfaiye personellerine ödenen fazla çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakerede aşağıdaki karara varıldı.

 

         Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 01.03.2021 tarih ve 1077 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51. Maddesinde

 “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yıllık Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclis kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü yer almaktadır. 2021 yılında zabıta personeline ödenecek maktu mesai ücretinin, 2021 Yılı Bütçe Kanunu ve Bağlı K-cetvelinde belirtilen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” hükümleri çerçevesinde belirlenmesi için gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir.

 

         Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda görev niteliği gereği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bakılmaksızın Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclis kararı ile nüfusu 50.0001’den 100.000’e kadar olan belediyelerde görev yapan Zabıta ve İtfaiye personellerine ,380 TL. fazla çalışma ücreti verilebilir denilmektedir.

 

        Bu itibarla, Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye  personellerine verilen fazla mesai ücretlerinin 380,00 TL. olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 4)

 

        Belediye Başkanı Mehmet YARKA’nın önerisi ile; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli ve 1065 sayılı “Proje Hk.” konulu yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

       a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

      b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Denilmektedir.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen ve Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülecek TRC3/20/SOGEP-ŞI04/0001 numaralı “Tasarlayan ve Üreten Kadınlar: İstihdama Yeni Bir Model” başlıklı ve Belediyemizin de içinde bulunduğu projenin %5 katkı bedeli olan 83.333,30 TL’nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına Belediyemiz Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’in ret oyları ile oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

 

       MECLİS BAŞKANI                                  ÜYE                                   ÜYE

 

          Mehmet YARKA                                   Kamil KURT                     İsmail KABUL

          Belediye Başkanı                                         Katip                                   Katip

 

 


­