Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

2019 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  2019 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI                                                              

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİ

 

       Belediye  Kültür  ve  Sosyal İşleri Müdürlüğünün 30/09/2019  tarihli ve 3807 sayılı Yardım

 Talebi  konulu  yazısı  ve  ekinin  görüşülmesi  konusu  olup,  yapılan  müzakare  ve  görüşmeler

 sonunda aşağıdaki karara varıldı.

           

      Yapıan Müzakere ve  görüşmelerde, Kültür  ve  sosoyal  İşleri  Müdürlüğünün  yazısı  ekinde

UYAFA  Şırnak  İl  Başkanlığının  yazısında  İspanyanın  Barcelona  kentinde  13-19 Ekim 2019

Tarihleri  arasında düzenlenecek olan  uluslararası Costa  Brava futbol turnuvasına katılacağından,

 Şırnak İlinde  seçilen U 13 Futbol  takımının  turnuvaya  katılım  sağlaya bilmesi için 100.000,00

 TL. ye ihtiyaç duyulmakta olup, belediyemizce karşılanması talep edilmektedir.

 

       5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

 

       “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile,

 

        Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi  yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

                                                          

 

        Bu  itibarla,  Kültür  ve  Sosyal  İşleri  Müdürlüğünün   yazısı   ekine   bulunan   UYAFA

Şırnak  İl Başkanlığının yazısına istinaden,  İspanyanın  Barcelona  kentinde 13-19 Ekim 2019

Tarihleri  arasında düzenlenecek  olan  uluslararası “Costa Brava futbol turnuvasına”  Şırnak

İlinde  seçilen  U 13 Futbol  takımının  turnuvaya  katılım sağlayabilmesi için  ihtiyaç duyulan

100.000,00 TL.nin %50 si olan 50.000,00  TL’.nin  Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına  

oy birliği ile karar verildi. 

 

                                                                 

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

 

       Belediye  Kültür  ve  Sosyal İşleri Müdürlüğünün 03/10/2019  tarihli ve 3796 sayılı Yardım

Talebi   konulu   yazısı  ve   ekinin   görüşülmesi   konusu olup yapılan müzakerelerde aşağıdaki

karara varıldı.

 

       Yapıan  Müzakere  ve   görüşmelerde,  Kültür  ve  sosoyal  İşleri  Müdürlüğünün   yazısı  

 ekinde Şırnak Yeşilay Şube Başkanlığının yazısında; Madde zehirine karşı gençlerimizi,

bireyi bilinçlendirmekve  korumak,  maddeye  ulaşmadan  eğitmek ve  toplumda  farkındalık

oluşturmak  adına  bir  YeşilayBilgi Kütüphanesi projesi mevcuttur.  Proje ile öncelikle insanları

eğiterek bölgemizde madde zehirine karşı topyekün bir mücadeleyi hayata geçirmektir

denilmektedir. Bundan böyle, kütüphane  için 6.000,00 TL. ye ihtiyaç duyulmakta olup,

belediyemizce karşılanması talep edilmektedir.

 

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

       a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Denilmektedir.

      Bu  itibarla,  Kültür  ve  Sosyal  İşleri  Müdürlüğünün  yazısı   ekinde  bulunan Şırnak Yeşilay

Başkanlığının yazısına istinaden,  madde  zehirine  karşı  gençlerimizi, bireyi  bilinçlendirmek

ve korumak, maddeye ulaşmadan eğitmek ve toplumda farkındalık oluşturmak adına bir Yeşilay

Bilgi  Kütüphanesi  projesi  için  ihtiyaç duyulan 6.000,00 TL.’nin Belediyemizce karşılanmasına

oy birliği ile karar verildi.

         

GÜNDEMİN 3.  MADDESİ

 

       Belediye  Kültür  ve  Sosyal İşleri Müdürlüğünün 03/10/2019  tarihli ve 3795 sayılı Yardım

Talebi   konulu   yazısı  ve   ekinin   görüşülmesi   konusu olup yapılan müzakerelerde aşağıdaki

karara varıldı.

 

      Yapılan Müzakere ve  görüşmelerde, Kültür  ve  sosoyal  İşleri  Müdürlüğünün  yazısı  ekinde

Bulunan  Şırnak  İl  Kültür  ve  Turizm  Müdürlüğünün  yazısına  istinaden, Türkiye’nin  önemli

Tanıtım  organizasyonlarından biri  olan  bu  yıl  Van  Expo  Fuar  ve  Kongre Merkezinde 10.’su

düzenlenecek olan Van Doğuanaadolu Uluslararası Turizm ve Seyehat Fuarına ilimiz turizminin

geliştirilmesi ve destinasyonlarının tanıtımının yapılması için  Belediyemiz tarafından katkı

sağlanması talep edilmektedir.  

 

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

       a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Denilmektedir.

         Bu itibarla,  Kültür  ve  Sosyal  İşleri  Müdürlüğünün   yazısı   ekine   bulunan  Şırnak İl Kültür  ve Turizm  Müdürlüğünün  yazısına istinaden, Van  Expo  Fuar ve  Kongre Merkezinde 10.’su   düzenlenecek olan Van  Doğuanadolu Uluslararası Turizm ve Seyehat Fuarına ilimiz turizminin  geliştirilmesi ve destinasyonlarının tanıtımının yapılması için Belediyemizce Şırnak İl        Kültür  ve  Turizm Müdürlüğünün  T.C.  Vakıflarbankası  Şırnak  Şubesi  nezdinde  bulunan TR:590001500158007299574218  nolu  hesabına 5.000,00 TL’nin aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  4. MADDESİ

 

      Belediyemiz Yazı  İşleri Müdürlüğünün  02.10.2019  tarih  ve  3769  sayılı  yazısı  ile  2020-2024

yıllarına ait Stratejik Planın görüşülmesi konusu olup yapılan müzakerelerde aşağıdaki karara varıldı.

 

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonucunda, Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısına istinaden Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi gereğince; Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Denilmektedir.

       Bu nedenle, Belediyemizce hazırlanan 2020-2024 yıllarına ait Stratejik Planın aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 5.  MADDESİ

 

       Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Özbalkan Pet. Mad. İnş. Nak. San.İç

 ve dış Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı,  823  ada 1,2 ve 284 ada 13,14,15,16,17 parselde yapılan

imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda

aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

       İmar Komisyonumuzca; Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Özbalkan Pet.

Mad. İnş. Nak. San.İç ve dış Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı,  823  ada 1,2 ve 284 ada 13,14,15,16,17 parsellerde yapılan imar planı değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

 

       Bahse konu parseller ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde imar komisyonumuzca dosyasında ve mahallinde daha detaylı inceleme yapmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

       Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Özbalkan Pet. Mad. İnş. Nak.

San.İç ve dış Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı,  823  ada 1,2 ve 284 ada 13,14,15,16,17 parsellerde yapılan

imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

         GÜNDEMİNİN 6. MADDESİ

 

         Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Mehmet AKYÜREK adına kayıtlı, 

284 ada 19 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup yapılan

müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 284 ada 19 nolu parsele ait malikince Belediyemize iletilen, çekme mesafelerine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

Bahse konu yaklaşık olarak 335 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında Taks=0,30 ve Kaks=1,20 yapılaşma koşullarına sahip ayrık nizam 4 kat konut alanında olması sebebiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar Revizyon İmar Planlarında Taks=0,30 ve Kaks=1,20 yapılaşma koşullarına sahip ayrık nizam 4 kat konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

Yürürlükte bulunan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” 23. Maddesinde 284 ada 19 nolu parselde bulunan 4 katlı yapılaşma nizamına tekabül eden 3 er metre bahçe çekme mesafelerine uyulmadığı görülmektedir.

İmar Komisyonumuzca, yerinde yapılan incelemeler neticesinde; Yerinde mevcut ve kullanılan binanın batı tarafının parsel sınırına 0.88 cm, doğu tarafının parsel sınırına 1.16 cm ve arka kısmında 1.28 cm olarak çekme mesafelerine sahip olduğu görülmüş olup binanın mevcut ölçüleri ile imar planına işlendiği tespit edilmiştir.

 

Bahçe mesafelerinin belirlendiği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 23. Maddesinde “…uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa...” ibaresi de baz alınarak yapılan imar planı değişikliğinde binanın mevcut durumunun baz alındığı, herhangi bir yoğunluk artışına gidilmediği, mevcut kütlenin olduğu gibi baz alınarak yürürlükte bulunan imar planında verilmiş olan 4 kat yapı hakkının korunarak mevcut yapının imar planına ve ruhsata uygun hale getirilmesi halinde yapı ruhsatı verilerek kayıt altına alınabilmesi doğrultusunda bahse konu yapının yapı ruhsatının verilebilmesi amacıyla imar planı değişiklik dosyasının hazırlandığı görülmektedir.

 

Şehircilik ilkeleri bakımından 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri gereği Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 284 ada 19 nolu parselde çekme mesafelerinin ve mevcut kütlenin işlendiği imar planı değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

   

          Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Mehmet AKYÜREK adına kayıtlı,

 284 ada 19 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu

doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN  7. MADDESİ

 

         Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Süleyman İRMEZ adına kayıtlı, 405 ada

22 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere

ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 405 ada 22 nolu parselden geçen ancak; yapı adasının etrafını tamamlayarak bu parselin iki tarafından geçen çizgilerle belirtilen çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bitişik nizam 6 katlı yapılaşma koşullu ticaret-konut alanı olarak planlanmış olduğu, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planlarında bitişik nizam 6 katlı yapılaşma koşullu ticaret-konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.   

 

Şırnak İli, Yeşilyurt Mahallesi’nde yer alan 405 ada 22 nolu parselin 20 metrelik imar yoluna cepheli olduğu ve bulunduğu bölgenin yapılaşmasını büyük ölçüde tamamladığı görülmektedir. Söz konusu parselin, çevresi ile mekânsal ve sosyal açıdan uyumunu sağlamak amacıyla planlama alanındaki imar planı değişikliğinde gerek mevcut yapılaşma gerekse de kadastral mülkiyet dikkate alınmış; Planda önerilen ön cephe ile beraber diğer bir cephe olan yan cephesinde de 5 metre olarak çizilen çekme mesafelerinin yapılaşma koşullarının sağlanmasında engel teşkil etmekte olduğu, yapılaşma koşullarına uygun bir şekilde yapı yerleşebilmesine imkan tanıyan çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek ön çekme mesafesi 5metre olarak korunacak şekilde yeniden planlandığı tespit edilmiştir. Yapılan plan değişikliğinde yoğunluk artışına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülmüştür.

Bu sebeple; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca TOKİ Etapları dışındaki özel mülklerde ruhsat verme yetkisinin Belediyemize verilmesi sebebiyle vatandaşların taşınmazlarında ruhsatlı yapı yapabilmelerine imkân sağlamak adına 5 metre olarak belirtilmiş olan ve parselin yapılaşma duruma engel teşkil eden bahse konu çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

          Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt  Mahallesi, Süleyman İRMEZ  adına kayıtlı, 

405 ada 22 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN  8. MADDESİ

 

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Abdullah UMMAN adına kayıtlı, 831 ada

 9 ve 11 nolu parsellerde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere

ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

        İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez, Bahçelievler Mahallesi, 831 ada 9 ve 11 nolu parsellerin konut alanından ticaret-konut alanına dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında emsal: 1.50, Hmax: 15.50 yapılaşma koşullarına sahip konut olarak planlanmış olduğu, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında emsal: 1.20, Yençok: 12.50 yapılaşma koşullarına sahip konut olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

        831 ada 9 ve 11 nolu parsellerin güneyinden 60 metrelik karayolunun yanı sıra kuzeyinden de 12 metrelik taşıt yolu geçmektedir. Batısından güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda geçen 10 metrelik imar yolu 60 metrelik karayollarına bağlantı sağlayarak parsellerin içinde bulunduğu yapılaşma adasının her tarafından yol geçmektedir. 60 metrelik karayoluna cephesi olan bahse konu parsellerin ticaret-konut alanı olarak hazırlanan plan tadilat dosyasının önerildiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu parsellerde imar yollarına dokunulmadığı, ticaret-konut alanına dönüştürülmesine yönelik bir düzenlemenin yapıldığı bunun dışında herhangi bir müdahalenin yapılmadığı görülmektedir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde; Yapılacak imar planı çalışmalarında mevcut doku ve mülkiyet dokusunun dikkate alınması gerektiği denilmektedir.

 

Bahse konu parsellerin yukarıda açıklanan teknik hususlar ile ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereği konut alanından ticaret-konut alanına dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

          Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Abdullah UMMAN adına kayıtlı, 

831 ada 9 ve 11 nolu parsellerde yapılan  imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu

doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN  9. MADDESİ

 

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle de bulunan Serhat KUNUR adına kayıtlı 577  ada 130 ve 131 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki arara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

       İmar Komisyonumuzca; İlimiz, Merkez İlçesi Yenimahalle Mahallesi 577 ada 130 ve 131 nolu parsellerin plan değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

 

       Bahse konu parseller ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde imar komisyonumuzca dosyasında ve mahallinde daha detaylı inceleme yapmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

        Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle de bulunan Serhat KUNUR adına kayıtlı 

577  ada 130 ve 131 nolu parsellerde  yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu

 Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

        

GÜNDEMİN 10. MADDESİ

 

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Şehrinuh mahallesinde bulunan Reis AÇIL ve müşterekleri adına kayıtlı 448  ada 27 nolu parsellerde  yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki arara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca; İlimiz Merkez Şehrinuh Mahallesi, 448 ada 27 nolu parselin plan değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsel ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden altlık oluşturacak herhangi bir çalışma ya da öneri imar planı dosyasının olmadığı görüldüğünden konu değerlendirilememektedir. Bu sebeple söz konusu plan değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile reddine karar verilmiştir.

 

        Bu itibarla, Şırnak İli  Merkez İlçesi, Şehrinuh mahallesinde bulunan Reis AÇIL ve müşterekleri

adına kayıtlı 448  ada 27 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verildi.

 

         GÜNDEMİN 11. MADDESİ

 

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hatap KUTLU ve Ramazan YETİK adına kayıtlı, 488 ada 2 ve 574 41 nolu parselde yapılan imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hatap KUTLU ve Ramazan YETİK adına kayıtlı, 488 ada 2 ve 574 41 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

                                                                  

 

 GÜNDEMİN 12. MADDESİ

 

       Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeni Mahallede bulunan Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü adına kadına kayıtlı, 784 ada 76 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeni Mahallede bulunan Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü adına adına kayıtlı, 784 ada 76 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ

 

     Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Muaz SEVİK ve müşterekleri adına kayıtlı, 574 ada 40 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

     Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Muaz SEVİK ve müşterekleri  adına kayıtlı, 574 ada 40 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

                                                  

 

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ

 

     Şırnak İli  Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Hasan TONĞ’un vermiş olduğu dilekçenin görüşülmesi konusudur. Görüşülüp karara bağlanmasını oyunuza sunuyorum. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli  Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Hasan TONĞ’un vermiş olduğu dilekçenin İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ

 

       Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan İsmail ÖZMEN adına kayıtlı, 706 ada 1 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda Şırnak İli  Merkez İlçesi,  Yeşilyurt Mahallesinde bulunan İsmail ÖZMEN adına kayıtlı, 706 ada 1 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ

 

       Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Som Yapı İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı, 374 ada 16 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

         Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Som Yapı İnş. Mad. San Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı, 374 ada 16 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp,  raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ

 

Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesinde bulunan Resul BARKIN adına kayıtlı, 761 ada 16 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesinde bulunan Resul BARKIN adına kayıtlı, 761 ada 16 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ

 

      Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeni Mahallede bulunan Mehmet KAPAR adına kayıtlı, 458 ada 20 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda Şırnak İli Merkez İlçesi, Yeni Mahallede bulunan Mehmet KAPAR adına kayıtlı, 458 ada 20 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNEMİN 19. MADDESİ

 

       Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına kayıtlı, 374 ada 5 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına kayıtlı, 374 ada 5 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ

 

       Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeni Mahallede bulunan Mirhan ERCAN adına kayıtlı, 577 ada 27 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yeni Mahallede bulunan   Mirhan ERCAN  adına kayıtlı,  577 ada 27  nolu parselde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ

 

        Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 707 ada 4 ve 3 nolu parsellerden geçen 10 metrelik yaya yolunun imar planından kaldırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

        İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 707 ada 4 ve 3 nolu parsellerden geçen 10 metrelik yaya yolunun imar planından kaldırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

        Bahse konu parsellerin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 10 (on) metrelik yaya yolu ile emsal=1,50 ve beş katlı yapılaşma koşullarına sahip konut olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında yine 10 metrelik yaya yolu ile ayrık nizam 5 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı görülmüştür.

 

Ancak, yapılan imar planı değişikliği dosyasında parsellerin içerisinden kuzey-güney doğrultusunda geçen 10 metrelik yaya yolunun kaldırıldığı görülmüştür. Yürürlükte bulunan planın plan notları hükümleri ile 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü ve ulaşım hiyerarşisini bozucu plan değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve

                                                                      ./..

ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Yeşilyurt Mahallesi, 707 ada 4 ve 3 nolu parsellerden geçen 10 metrelik yaya yolunun imar planından kaldırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin oybirliği ile reddedilmesine karar verilmiştir.

 

        Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 707 ada 4 ve 3 nolu parsellerden

geçen 10 metrelik yaya yolunun imar planından kaldırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan

 imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ

 

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 549 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerden geçen otopark alanının kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

 İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 549 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerden geçen otopark alanının kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bir kısmının 15 (on beş) metrelik imar yolu bir kısmının ayrık nizam 3 katlı konut alanı ve bir kısmının da otopark alanı olarak planlandığı, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu doğrultusunda Şırnak İli, Merkez İlçesi, yaklaşık 806 hektarlık Riskli Alan dışında kalan alanla ilgili Belediyemizce 02.07.2018 tarihli ve 2018/67 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve İlave İmar Planlarında bir kısmının 15 (on beş) metrelik imar yolu bir kısmının ayrık nizam 3 katlı konut alanı ve bir kısmının da otopark alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

549 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerde planlanan otopark alanının mevcut halihazır duruma göre yeniden düzenlenmesi ile 549 ada 4 nolu parselin güney tarafında 15 metrelik yol ile arasında kalan kadastral boşluğa taşınarak plan değişiklik dosyasının hazırlandığı görülmektedir. Bu parsellerde bulunan otopark alanının taşınmasıyla mevcut duruma göre otopark alanının yüzölçümünün de düşürüldüğü ve eşdeğer alanı tam olarak sağlamadığı görülmektedir.

                                                      

Şehircilik ilkeleri bakımından 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda imar planlarında planlanan yolların devamlılığı esastır denilerek donatı standartını düşürücü planlama yapılamayacağından Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 549 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller üzerinde planlanan otopark alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin oybirliği ile reddine karar verilmiştir.

 

        Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 549 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerden

geçen otopark alanının kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin,

 İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ

 

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 830 ada 6 nolu parselden geçen 12 metrelik imar yolunun mülkiyet sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 830 ada 6 nolu parselden geçen 12 metrelik imar yolunun mülkiyet sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu yol güzergahının 830 ada 1, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerden geçtiği ve bu parsellerin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 12 (on iki) metrelik imar yolu ile Emsal=1,25, Hmax=12.50 yapılaşma koşullarına sahip konut olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar Revizyon İmar Planlarında 12 (on iki) metrelik imar yolu ile Emsal=1,20, Hmax=12.50 yapılaşma koşullarına sahip konut olarak planlandığı,

 

830 ada 1, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerin daha önce yola terk işlemi sonucu güneyinden yol geçtiği ancak yapılan imar planı ile doğu-batı doğrultusunda 12 metre olarak daha geniş geçen taşıt yolunun mülkiyet sınırını takip etmediği, bahse konu parsellerden geçtiği tespit edilmiştir.

                                                           ./..

Bu parsellerden geçen 12 metrelik taşıt yolunun 830 ada 6 nolu parsel ile yine aynı ada içerisinde bulunan 1, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerden geçtiği göründüğünden yapılan plan tadilatlarında plan değişikliklerinden etkilenen parsel maliklerinin muvafakatı gerekmektedir. Ancak Belediyemize iletilen plan değişikliği dosyasında yoldan etkilenen diğer parsel maliklerinin muvaffakatının olmadığı görülmüştür. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hüükümnleri gereği Bahçelievler Mahallesi, 830 ada 6 nolu parselden geçen 12 metrelik imar yolunun mülkiyet sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin oybirliği ile reddine karar verilmiştir.

        Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 830 ada 6 nolu parselden geçen

12 metrelik imar yolunun mülkiyet sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ

 

        Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 501 ada, 117 nolu parselden geçen yol ve otopark alanının kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 501 ada, 117 nolu parselden geçen yol ve otopark alanının kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bir kısmının karayoluna bağlı yol, bir kısmının imar yolu, bir kısmının konut alanı, bir kısmının otopark alanı ve bir kısmının mesire ve rekreasyon alanı olarak planlandığı, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planlarında bir kısmının karayoluna bağlı yol, bir kısmının imar yolu, bir kısmının konut alanı, bir kısmının otopark alanı ve bir kısmının mesire ve rekreasyon alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 501 ada, 117 nolu parselde planlanan otopark alanının mevcut halihazır ve topoğrafik duruma göre yeniden düzenlenmesi ile parselin içerisinden kuzey-güney doğrultusunda geçen 15 metrelik yolların yeniden düzenlenerek plan değişiklik dosyasının hazırlandığı görülmektedir. Bu parsellerde bulunan otopark alanının taşınmasıyla mevcut duruma göre otopark alanının yüzölçümünün korunarak eşdeğer alanı tam olarak sağlaması gerekmektedir.

                                                           ./..

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 501 ada 117 nolu parsel üzerinde planlanan yol ve otopark alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

        Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 501 ada, 117 nolu parselden geçen yol ve otopark alanının kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ

 

              Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, maliye hazinesi adına kayıtlı, 558 ada, 10 nolu parselin bir kısmının resmi kurum alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu

 

İmar Komisyonumuzca; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, maliye hazinesi adına kayıtlı, 558 ada, 10 nolu parselin bir kısmının resmi kurum alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan imar planı dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bir kısmının imar yolu, bir kısmının mesire ve rekreasyon alanı olarak planlandığı, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu doğrultusunda Şırnak İli, Merkez İlçesi, yaklaşık 806 hektarlık Riskli Alan dışında kalan alanla ilgili Belediyemizce 02.07.2018 tarihli ve 2018/67 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve İlave İmar Planlarında bir kısmının imar yolu, bir kısmının mesire ve rekreasyon alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

Mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı, Şırnak İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi 558 ada 10 nolu parsel imar planında her ne kadar mesire ve rekreasyon alanı olarak planlanmış olsa da halihazır durumda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ait askerlik alanı olarak kullanılmakta olup üzerinde vardiya yatakhanesi amaçlı inşaat mevcut olduğu tespit edilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nın 20.07.2019 tarihli ve 28087508-755.03.02-T/İs. İnş. Ş.Md.lüğü (4492252) sayılı yazısı ile; Aktif olarak görev yapmakta olan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve bağlı birliklerine bağlı personelin konaklama ve güvenlik ihtiyaçlarının önem arz etmekte olduğu, personelin şehir içinden birliğe geliş/gidişlerinde güvenlik zafiyeti yaşanmaması ve operasyonel durumlarda personelin acil olarak toplanabilmesi maksadıyla, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Kışlası içerisinde İki (2) Adet Elliiki (52) Üniteli Vardiya Yatakhanesi

                                                        ./..

Yapım İşi’nin devam etmekte olduğu, söz konusu yapım işinin devam ettiği Bahçelievler Mahallesi, 558 ada 10-11 parsel numaralı alanın imar planlarında mevcut halinin yeşil alan olduğunun tespit edilmiş olduğu, askeri alan olarak ivedilikle değişikliklerin yapılması ve ruhsat işlemlerinin yapılarak güncel belgelerinin Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na gönderilmesi talep edilmektedir.

 

İlimiz genelinde yaşanan olaylar nedeni ile Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 806 ha. alan riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.07.2016 tarihli ve 9184 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. ve ek.1. maddelerine göre, 01.08.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2016/9082 sayılı kararına göre kararlaştırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı döneminde ilimizde konutların ve kamu binalarının zarar görerek yıkıldıkları ve bu sebeple şehrimizde hat safhada yapı ihtiyacı doğduğu görülmektedir. Bu sebeple donatı alanlarıyla birlikte kentin gelişmesine vesile olacak tüm yatırım argümanlarının değerlendirilerek kamu binaları başta olmak üzere kentin yeniden inşası önem arz etmektedir. Bundan dolayı kentin yeniden inşa edilebilmesi adına söz konusu alanın halihazır durum dikkate alınarak askeri alana dönüştürülmesine yönelik yapılan plan değişikliğinin yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince parselin konumu itibariyle kurum ve toplum menfaati açısından yapılan plan değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

         Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, maliye hazinesi adına kayıtlı, 558

ada, 10 nolu parselin bir kısmının resmi kurum alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 1)

        Belediye Başkanı Mehmet YARKA’nın önerisi ile; Şırnak İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve

Dayanışma Derneği (ŞİVİ-DER)  yazısının görüşülmesi olup, yapılan müzakerelerde aşağıdaki

karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞİVİ-DER) yazısına istinaden diğer illerden Diyarbakır’a sağlık ve diğer sorunlar için gelen vatandaşların cenaze, kan bağışı ve diğer sorunlarını çözmek için gayret gösterlmektedir. Cenaze aracı Şırnak ve İlçelerine devamlı hizmet etmektedir. Bu hizmetlerin yürütülebilmesi için Belediyemizden 15.000,00 TL. maddi destek talep edilmektedir.

 

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

 

       a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Denilmektedir.

       Bu itibarla,  Şırnak İli ve İlçeleri Yardımlaşma  ve Dayanışma  Derneği  (ŞİVİ-DER) yazısına

istinaden ihtiaç duyulan 15.000,00 TL.’nin  %  50 sinin Belediyemizce karşılanmasına

oy birliği ile karar verildi.

 

 

            Belediye Olağanüstü meclis gündeminin 1. Sırasında yer alan Barış Pınarı Harekatına  ilişkin gündem maddesi müzakere edilerek görüşüldü.

K A R A R

Yapılan Müzakere ve görüşmeler neticesinde; Ülkemiz Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK,PYD,YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak bir Barış Koridoru Tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin biran önce kendi topraklarına evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır.

            Öncelikle bilinmelidir ki, bu harekatın Türkiye ‘ye bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan Terör Koridorunun Ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir Terör Koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve Bekamızı Güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir.

            Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük Okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin Demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek, Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.

            Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeği amaçladığı en önemli hususlardan biride Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir.

           

 

 

Bu çerçevede Belediye Meclisi olarak; Barış Pınarı Harekatında Ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan Milli Güvenliğimizdir. Ülkemizin Bekasıdır, harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz.

Bu karar Şırnak Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarihli Olağanüstü Toplantının birleşimin 1.nci oturumunda görüşülerek

 

 İsmail KABUL, Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve  Melik BİLİR’in red oyu  ile oy çokluğu ile karar verildi.


­