Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 285 ada 26 nolu parselin daha önce alınmış olan 03.09.2014 tarihli ve 2014/104 sayılı meclis kararına istinaden yapılmış olan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi’ne ait daha önce İmar Planı sınırları dışında kalmakta olup 2014 yılında ilave imar planı yapılarak Şırnak Belediye Meclisi tarafından 03.09.2014 tarihli ve 2014/104 sayılı meclis kararı ile onaylanan İlimiz Merkez Yenimahalle Mahallesi 285 ada 26 nolu parselin imar planının tekrar işlenmesine yönelik hazırlanan imar planı dosyası üzerinde ve yerinde yapılan incelemede;

Bahse konu parselin, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planı ve 02.07.2018 tarih ve 2018/67 sayılı meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve ilave İmar Planı sınırları dışında kaldığı tespit edilmiştir. Ancak söz konusu alanın 2014 yılında ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik ilave imar planı yapılarak Şırnak Belediye Meclisi tarafından alınan 03.09.2014 tarihli ve 2014/104 sayılı meclis kararı ile onaylandığı tespit edilmiştir. Ancak 2018 yılında revizyon amaçlı yapılan imar planlarında ihale sınırları dışında kaldığından bahse konu

                                                        ./..

parsel ile ilgili yeni bir plan kararı alınmamakla beraber daha önce alınmış mevcut plan kararlarının da sehven yapılmış hatalı teknik çizim sonucu işlenmediği tespit edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planı ve 02.07.2018 tarih ve 2018/67 sayılı meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve İlave İmar Planı onama sınırları dışında kalan söz konusu alan ekonomik olarak incelendiğinde şuan itibari ile aktif olarak kent sirkülasyonunun belli bir seviyede gelişim kazandığı bir alan olduğu göze çarpmaktadır. Söz konusu plan kararı ile ticaret alanı olarak planlanmış olan alanın potansiyeli bakımından kentin ekonomik öbeklerinden biri olabileceği ve bu yönüyle çevresindeki yapılaşma ile karşılıklı olarak pozitif yönlü bir gelişim kazanacağı varsayılmaktadır. Bu kapsamda gerek konut alanları gerekse de sosyal donatı alanları ile planlı bir yapılaşmanın sağlanması şehircilik ilkeleri bakımından önem arz etmektedir.

İlimiz, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan 60 metrelik karayoluna cephesi bulunan 285 ada 26 nolu parselin 2014 yılında alınmış olan meclis kararı doğrultusunda E=2.40, hmax=18.50 yapılaşma koşullarına sahip ticaret alanı olarak planlandığı görülmektedir.

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan 285 ada 26 nolu parselin doğan mağduriyetlerin giderilmesi adına Şırnak Belediye Meclisi tarafından alınan 03.09.2014 tarihli ve 2014/104 sayılı meclis kararı ile ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik yapılan imar planının tekrar işlenmesine yönelik hazırlanan plan dosyasının oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

         Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 285 ada 26 nolu parselin daha önce alınmış olan 03.09.2014 tarihli ve 2014/104 sayılı meclis kararına istinaden yapılmış olan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

        Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Şakir ÜREK adına kayıtlı, 707 ada 4 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

       İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez, Yeşilyurt Mahallesi 707 ada 4 nolu parselden kuzey-güney doğrultusunda geçen 10 metrelik yaya yolunun imar planından kaldırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

Bahse konu parselin; 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 10 (on) metrelik yaya yolu ile emsal=1,50 ve beş katlı yapılaşma koşullarına sahip konut olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında yine 10 metrelik yaya yolu ile ayrık nizam 5 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

                                                    ./..

Ancak, yapılan imar planı değişikliği dosyasında parselin içerisinden kuzey-güney doğrultusunda geçen 10 metrelik yaya yolunun kaldırıldığı görülmüştür. Yürürlükte bulunan planın plan notları hükümleri ile 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü ve ulaşım hiyerarşisini bozucu plan değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir.

Bu doğrultuda; Yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince İlimiz Merkez, Yeşilyurt Mahallesi 707 ada 4 nolu parselden kuzey-güney doğrultusunda geçen 10 metrelik yaya yolunun imar planından kaldırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin oybirliği ile reddedilmesine karar verilmiştir.

         Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Şakir ÜREK adına kayıtlı, 707 ada 4 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

                                                           

 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

        Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Halis AŞAN adına kayıtlı 444 ada 2 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

         İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 444 ada 2 nolu parselin çekme mesafesi ile yapı adası köşesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde;

         Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bitişik nizam 5 katlı ticaret-konut alanı olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında yine bitişik nizam 5 katlı ticaret-konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

      Ön çekme mesafesi ile yan çekme mesafesinin beş metre olarak belirlendiği ancak bu çekme mesafesinin büyük oranda yapılaşmasını tamamlamış olan yapı adasında mevcut yapı durumlarına uymadığı ve parseli yapılaşamaz hale getirdiği tespit edilmiştir. Yapılan plan

                                                              ./..

değişikliğinde, çizilerek belirtilmiş olan bu çekme mesafeleri ile parselin cephe aldığı 12 metrelik ve 20 metrelik taşıt yollarının birleştiği kavşak açısına bağlı olarak yapı adası köşesinin mevcut yapı, halihazır durum ve kadastral mülkiyet dokusu dikkate alınarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

       Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca TOKİ Etapları dışındaki özel mülklerde ruhsat verme yetkisinin Belediyemize verilmesi sebebiyle vatandaşların taşınmazlarında ruhsatlı yapı yaparak yapı ruhsatı alabilmelerine imkân sağlamak adına parselde bulunan mevcut yapı dikkate alınarak bahse konu çekme mesafesi çizgileri ile yapı adası köşesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

         Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Halis AŞAN adına kayıtlı 444 ada 2 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

                                       

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

         Şırnak İli, Merkez İlçesi, Çakırsöğüt Mevkii’nin bölgesel olarak imar planı yapım işinin yaptırılmasına dair konunun görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

       İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Çakırsöğüt Mevkii’nin bölgesel olarak imar planı yaptırılması ile ilgili yapılan tetkikler neticesinde;

       Bahse konu bölge ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden altlık oluşturacak herhangi bir çalışma ya da öneri imar planı dosyasının olmadığı görüldüğünden konu değerlendirilememektedir. Bu sebeple konunun İmar Komisyonumuzca oybirliği ile reddine karar verilmiştir.

        Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Çakırsöğüt Mevkii’nin bölgesel olarak imar planı yaptırılması ile ilgili planın, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

         Şırnak İli, Merkez İlçesi’nde 2017-2018 yıları arasında yapılmış olan Şırnak İmar Planlarındaki plan notlarından 25. maddede belirlenen ifraz koşullarının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi’ne ait 2017- 2018 yıllarında yapılmış olan imar planlarındaki yapılaşma alanlarına ilişkin plan notlarında belirlenen ifraz koşulları incelemeler neticesinde;

22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planına ait plan notlarında 25. maddede ve 02.07.2018 tarih ve 2018/67 sayılı meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve ilave İmar Planına ait plan notlarında 22. Maddede İMAR PLANINA GÖRE YAPILACAK İFRAZ İŞLEMLERİNDE 2 KATLI YAPILAŞMA ALANLARINDA MİNİMUM İFRAZ 250 M2’DİR. 4 KATA KADAR OLAN YAPILAŞMA ALANLARINDA MİNİMUM İFRAZ 400 M2’DİR 4 KAT VE ÜSTÜ YAPILAŞMALARDA MİNİMUM İFRAZ 500 M2’DİR.denilerek yapılaşma alanlarındaki ifraz koşulları belirlenmiştir. Ancak Belediye Başkanlığımıza yapılan ruhsat başvurularında 15. ve 16. Madde uygulamalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde engel teşkil ettiği görülmektedir.Şırnak İli, Merkez İlçesinde yaşayan vatandaşların sosyo-kültürel yapısı, mevcut

                                                               ./..

doku esas alındığında özellikle mevcut mülkiyet dokusunun bu plan notu ile uyuşmadığı ve

uygulama işlemlerinde problemlerle karşılaşıldığı tespit edilmiştir. Kentin imar planına göre planlı gelişimini sağlamak ve kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla vatandaşlarında bu yönde caydırıcılığını sağlayarak yapı ruhsatı almaya teşvik etmek gerekmektedir. Bu bağlamda imar planının uygulanması ve yapı ruhsatı başvurularında çözüm üretilebilmesi adına bu plan notlarına ilişkin ivedilikle bir düzenleme yapılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan 645 hektar revizyon imar planına ait plan notlarında 25. Madde, Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve ilave İmar Planına ait plan notlarında 22. Maddede belirtilen bahse konu ifraz koşulları ile ilgili, “imar planına göre ifrazı yapılacak parsellerde mevcut bina olması durumunda bu plan notunun uygulanmamasında ve bir kısmı yapılaşmış meskun alanlardaki yapılaşma adalarında yapılacak ifraz işlemlerinde gerekli görülen hallerde minimum ifraz büyüklüğünün 160 m2 nin altına inmemek koşulu ile belirlemekte ilgili belediyesi yetkilidir.”

Bu düzenlemeyle; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca TOKİ Etapları dışındaki özel mülklerde ruhsat verme yetkisinin Belediyemize verilmesi sebebiyle vatandaşların taşınmazlarında ruhsatlı yapı yapabilme imkânı sağlamak adına parsellerin yapılaşma durumu ve mevcut yapıları için yapı ruhsatı almalarının sağlanması amacıyla bahse konu parsellerinin ifraz işlemlerine engel teşkil etiğinden bu plan notunun uygulanamadığı hallerde bu şekilde uygulama yapılmasına oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

         Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi’ne ait 2017- 2018 yıllarında yapılmış olan imar planlarındaki yapılaşma alanlarına ilişkin plan notlarında belirlenen ifraz koşullarının, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

         Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada 1 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada 1 nolu parselden geçen 7 metrelik yaya yolunun mevcut durum ve topoğrafik durumun dikkate alınarak imar planında kaydırılmasıyla yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 7 (yedi) metrelik yaya yolu ve ayrık nizam 3 kat, ön çekme mesafesi 5m ve yan çekme mesafesi de 3m yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanmış olduğu bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında 7 (yedi) metrelik yaya yolu ve ayrık nizam 3 kat, ön çekme mesafesi 5m ve yan çekme mesafesi de 3m yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanmış olduğu tespit edilmiştir.

                                                       ./..

Daha sonra Şırnak Belediye Meclisince 05.03.2019 tarihli ve 2019/71 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan değişikliği ile 488 ada 1 nolu parselden doğu-batı doğrultusunda geçen 7 metrelik yaya yolu güzergahının değiştirilerek batı yönündeki 10 metrelik taşıt yoluna bağlantı noktasının kuzey yönünde kaydırıldığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan plan değişikliği ile anılan yol güzergahının uygulanabilirlik dikkate alındığında mevcut halihazır duruma göre planlanmadığı görülmektedir. Yapılan plan değişikliği ile; Bu parselden doğu-batı doğrultusunda geçen yaya yolu güzergahının yeniden düzenlenerek doğu yönündeki 7 metrelik yaya yoluna bağlantı noktasının değiştirildiği ve kuzey yönünde 10 metrelik taşıt yoluna bağlantı noktasının da doğu tarafa doğru kaydırıldığı görülmektedir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde; Yapılacak imar planı çalışmalarında mevcut durum ve mülkiyet dokusunun dikkate alınması gerektiği denilmektedir.

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada, 1 nolu parselden geçen 7 metrelik yaya yolunun imar planında kaydırılmasıyla yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

        Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada 1 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 520 ada 6 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

       İmar Komisyonumuzca; İlimiz Merkez Gazipaşa Mahallesi 520 ada 6 nolu parselin plan değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

       Bahse konu parsel ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden altlık oluşturacak herhangi bir çalışma ya da öneri imar planı dosyasının olmadığı görüldüğünden konu değerlendirilememektedir. Bu sebeple söz konusu plan değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile reddine karar verilmiştir.

        Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 520 ada 6 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi’nde yapılan ruhsatlı yapılara ilişkin “otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” 4. Maddesinde belirtilen otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlarda, arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi nedenlerle tüm teknik tedbirler alınmasına rağmen bodrum kat yapılamadığının ve taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen otopark yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda imar planında özel mülkiyet dışındaki otopark olarak planlanmış alanlarda yer gösterilmesi usulüyle uygun harcın hesaplanarak alınması ve ruhsatlandırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İli, Merkez İlçesi’nde yapılan ruhsat başvurularının değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler yürütülürken otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 4. Maddesinde belirtilen durumlara ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planları, 02.07.2018 tarih ve 2018/67 sayılı meclis kararı ile onaylanan Şırnak

                                              ./..

Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve ilave İmar Planları ile 08.12.2017 tarihli ve 21611 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Şırnak 160 Hektar Riskli Alan Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde Belediye Başkanlığımıza yapılan ruhsat başvuruları 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, Şırnak İli, Merkez İlçesi’nde yapılan ruhsatlı yapılara ilişkin “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 4. Maddesinde belirtilen otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlarda, arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi nedenlerle tüm teknik tedbirler alınmasına rağmen bodrum kat yapılamadığının ve taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen otopark yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda imar planında özel mülkiyet dışındaki otopark olarak planlanmış alanlarda yer gösterilmesi usulüyle uygun harcın hesaplanarak alınması ve ruhsatlandırılması şeklinde uygulama yapılmasının oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

        Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi’nde yapılan ruhsatlı yapılara ilişkin “otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” 4. Maddesinde belirtilen otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlarda, arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi nedenlerle tüm teknik tedbirler alınmasına rağmen bodrum kat yapılamadığının ve taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen otopark yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda imar planında özel mülkiyet dışındaki otopark olarak planlanmış alanlarda yer gösterilmesi usulüyle uygun harcın hesaplanarak alınması ve ruhsatlandırılmasına ilişkin konunun, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 574 ada 11 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

İmar Komisyonumuzca; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 574 ada 11 nolu parselin plan değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

Bahse konu parsel ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden altlık oluşturacak herhangi bir çalışma ya da öneri imar planı dosyasının olmadığı görüldüğünden konu değerlendirilememektedir. Bu sebeple söz konusu plan değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile reddine karar verilmiştir.

        Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 574 ada 11 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Şırnak İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına kayıtlı 503 ada 31 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi 503 ada 31 nolu parselin yapılaşmasına imkan tanınması amacıyla yapılaşma nizamının yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında E:1,50 ve hmax:15,50 metre yapılaşma koşullu konut alanı olarak planlanmış olduğu, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu doğrultusunda Şırnak İli, Merkez İlçesi, yaklaşık 806 hektarlık Riskli Alan dışında kalan alanla ilgili Belediyemizce 02.07.2018 tarihli ve 2018/67 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve İlave İmar Planlarında Ayrık Nizam 4 kat, ön çekme mesafesi 5m. yan çekme mesafesi 3m. Taks:0.30, Kaks:1.20, yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

Şırnak İli, Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan 503 ada 31 nolu parselin çevresi ile mekânsal ve sosyal açıdan uyumunu sağlamak amacıyla planlama alanında imar planı

                                                        ./..

değişikliğinde topoğrafik durum dikkate alınarak planda önerilen yapılaşma nizamının değiştirilerek yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Mevcut imar planındaki yapılaşma nizamının parselin yapılaşmasında engel teşkil etmekte olduğu, bu nedenle yapılaşma koşullarına uygun bir şekilde yapı yerleşebilmesine imkan tanıyacak şekilde herhangi bir kat veya emsal artışına gidilmeden yapı nizamının E:1,20 ve hmax:12,50 metre yapılaşma koşullu konut alanı olacak şekilde değiştirilerek tasarlandığı tespit edilmiştir. Yapılan plan değişikliğinde yoğunluk artışına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülmüştür.

Bu kapsamda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca TOKİ Etapları dışındaki özel mülklerde ruhsat verme yetkisinin Belediyemize verilmesi sebebiyle vatandaşların taşınmazlarında ruhsatlı yapı yapabilmelerine imkân sağlamak adına parselin yapılaşma durumuna engel teşkil eden yapılaşma nizamının değiştirilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

        Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Şırnak İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına kayıtlı 503 ada 31 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Sabri ÇAKAR adına kayıtlı 501 ada 117 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

      İmar Komisyonumuzca; İlimiz, Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi 501 ada 117 nolu parselin plan değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

      Bahse konu parsel ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde imar komisyonumuzca dosyasında ve mahallinde daha detaylı inceleme yapmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

      Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Sabri ÇAKAR adına kayıtlı 501 ada 117 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

                                                             

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, maliye hazinesine kayıtlı 558 ada 10 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

 

      İmar Komisyonumuzca; İlimiz, Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi maliye hazinesine kayıtlı 558 ada 10 nolu parselin plan değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

      Bahse konu parsel ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde imar komisyonumuzca dosyasında ve mahallinde daha detaylı inceleme yapmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.                        

       Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, maliye hazinesi kayıtlı 558 ada 10 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

        Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Siyament GİÇER adına kayıtlı 504 ada 9 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

       İmar Komisyonumuzca, İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi, 504 ada 9 nolu parselden geçen 10 metrelik taşıt yolunun imar planında kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde;

       Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 10 (on) metrelik yollar ve Emsal: 1.50, Hmax: 15.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanmış olduğu bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında 10 (on) metrelik yollar ve Emsal: 0.90, Hmax: 9.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanmış olduğu tespit edilmiştir.

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 504 ada, 9 nolu parselden güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda geçen 10 metrelik yolun mevcut halihazır duruma göre planlanmadığı tespit edilmiştir. Yapılan plan değişikliği ile; Bu parselden güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda geçen yol güzergahının topoğrafik durum göz önüne alınıp değiştirilerek kuzey ve batı

                                                                 

yönlerinde kaydırıldığı görülmektedir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde; Yapılacak imar planı çalışmalarında mevcut doku ve mülkiyet dokusunun dikkate alınması gerektiği denilmektedir. Ayrıca topoğrafik duruma göre düzenlenmesi ile planın daha uygulanabilir olmasının sağlanması gereklilik arz etmektedir.

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 504 ada 9 nolu parselden geçen 10 metrelik taşıt yolunun imar planında kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

       Bu itibarla, Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Siyament GİÇER adına kayıtlı 504 ada 9 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

                                                              

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

       Şırnak İli Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Hadi YILMAZ adına kayıtlı 549 ada 5 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

       İmar Komisyonumuzca; İlimiz, Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi 549 ada 5 nolu parselin plan değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

       Bahse konu parsel ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde imar komisyonumuzca dosyasında ve mahallinde daha detaylı inceleme yapmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.                        

       Bu itibarla, Şırnak İli Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Hadi YILMAZ adına kayıtlı 549 ada 5 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi, Kudret TOKGÖZOĞLU adına kayıtlı 830 ada 6 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

       İmar Komisyonumuzca; İlimiz, Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi 830 ada 6 nolu parselin plan değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

       Bahse konu parsel ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde imar komisyonumuzca dosyasında ve mahallinde daha detaylı inceleme yapmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

       Bu itibarla, Şırnak İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi, Kudret TOKGÖZOĞLU adına kayıtlı 830 ada 6 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ

       Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 28/08/2019 tarihli ve 3147 sayılı “Nakdi Yardım Hk” konulu yazısı ekinde bulunan Şırnak Tenis Spor Kulübü Derneği’nin 22/08/2019 tarihli ve 2019/2 sayılı yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

     Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 28.08.2019 tarihli ve 3147 sayılı yazısı ekinde bulunan Şırnak Tenis Spor Kulüp Derneği’nin 22.08.2019  tarihli ve 2019-2 sayılı yazısında; Şırnak Tenis Kulübü olarak Eylül ayında Muğla da gerçekleşecek olan Türkiye Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonasına Şırnak İlimizi temsilen 5 engelli sporcu ile katılım sağlanacağı, bu amaç doğrultusunda yeme, içme ve yol masrafları dahil ihtiyaç duyulan 5.000,00 TL. nakdi yardımın Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

       5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

       “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile,

 

                                                            

        Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

 

       Bu itibarla, Şırnak Tenis Spor Kulübü bünyesinde bulunan 5 engelli sporcunun Eylül ayında Muğla da gerçekleşecek olan Türkiye Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonasına Şırnak İlimizi temsilen katılım sağlanabilmesi ve amaç doğrultusunda yeme, içme ve yol masrafları dahil ihtiyaç duyulan 5.000,00 TL. nakdi yardımın Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ

         Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 27/08/2019 tarihli ve 3128 sayılı yazısına istinaden, Şırnak Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin tasdik edilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin kabul edilip, onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

                                                    

GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ

 

        Meclisimiz; Belediye Meclis Başkan Vekili İhsan GÖREN’in başkanlığında ve yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerden kurulu olarak 5393 Sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Başkanı Makam Odasında saat 14:00’da olağan olarak toplandı.

 

       Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27/08/2019 tarihli ve 3136 sayılı yazısı ekinde bulunan Şırnak Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin tasdik edilmesi ve tüm satın alma iş ve işlemlerinin ilgili birim üzerinden yapılacağından, satın alma ile ilgili tüm ödeneklerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesine aktarılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin tasdik edilmesi ve tüm satın alma iş ve işlemlerinin ilgili birim üzerinden yapılacağından, satın alma ile ilgili tüm ödeneklerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesine aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

                                                          

GÜNDEMİN ONDOKUZUNCU MADDESİ

       Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 09/08/2019 tarihli ve 2996 sayılı yazısı ekinde bulunan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 09.07.2019 tarihli ve E.157089 sayılı yazısının görüşülmesi konusu olup yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün

09/07/2019 tarih ve E.157089 Sayılı yazısında;

 

      Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı II. Dönem  (2014-

2020) kapsamında Belediyemizin son kullanıcısı olduğu Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi projesinin

Uygulama sürecine kısa bir süre içinde başlanacağı,

 

      Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) II. Dönemi kapsamında Şırnak Atıksu Arıtma

Tesisi Projesi için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon tarafından finansman kararı alınmış olduğu,

onaylanan operasyonel tanımlama belgesi doğrultusunda projenin toplam maliyetinin %81.13’ünün

Avrupa Birliği IPA fonundan %8.49’unun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından; %10.38’inin

ise projenin son kullanıcısı olan Belediyemiz tarafından karşılanacağı,

 

       Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan

Ve 2016/8699 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanması uygun bulunup 16 Nisan 2016 tarihli 1.

Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Türkiye için Çok-Yıllı Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programına ait Finansman Anlaşması’’ında ve bahse konu olan finansman anlaşmasının mevcutta yayımlanmış ve gelecek tarihte yayımlanacak olan tüm Değişikliklerinde ilgili madde uyarınca ifade edilen uygunluk süresi zarfında yapılacak olan harcama ve ödemelerin yukarıda belirtilen yüzdeler nispetinde ilgili taraflar tarafından finanse edileceği, bu tarih sonrasında yapılacak olan harcama ve ödemelerin tamamının Belediyemiz bütçesinde karşılanacağı bilgisi verilmektedir.

                                                              ./..

       Bu bağlamda, söz konusu projemizin uygulama sürecinin amacına ulaşması ve muvaffakiyetle tamamlanmasını teminen Finansman Anlaşmasında belirtilen uygunluk süresi içerisinde proje toplam maliyetinin %10.38’inin; uygunluk süresi son tarihinden sonra gerçekleştirilecek proje faaliyetlerine ilişkin maliyetlerin ise tamamının Belediyemiz bütçesinden karşılanacağının Belediye Meclis Kararı ile taahhüt edilmesi istenmektedir.

       Bu bilgiler ışığında 10.178.279 Avro proje toplam bedeline haiz ‘’TR2017/ESOP/MI/A1.04 Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’’ kapsamında yukarıda belirtilen Finansman Anlaşmasında ve gelecek tarihte yayımlanacak olan ilgili tüm Değişikliklerinde ifade edilen uygunluk süresi içerisinde proje toplam maliyetinin %10.38’inin; uygunluk süresi son tarihinden sonra yapılacak tüm harcama ve ödemlerin ise Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YİRMİNCİ MADDESİ

      Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 08/08/2019 tarihli ve 2953 sayılı “Yeşil Alan Sulamaları Hk” konulu yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün “Yeşil Alan Sulamaları Hk.” konulu yazısında belirtilen hususlar ile ilgili olarak söz konusu Müdürlük tarafından konuya ilişkin daha kapsamlı bir çalışma yürütülüp, bununla ilgili raporunu hazırladıktan sonra, gerekli değerlendirme ve kararı vermek üzere tekrar Meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN YİRMİBİRİNCİ MADDESİ

       Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2019 yılı içerisinde kullanılan bütçenin yetersiz olmasından dolayı Ek Bütçe aktarılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;  Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 2019 yılı içerisinde kullanılan 2019 Mali Yılı Bütçesinin yetersiz olmasından dolayı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek bütçe düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

            

       Bu itibarla; Belediyemizin 2019 yılı gelir bütçesinin 5.2.2.51 “Merkezi İdare Vergi gelirlerinden Alınan Paylar” bütçe tertibatına 11.525.000,00 TL., 4.2.1.1 “Hazine Yardımı”  bütçe tertibatına 7.500.000,00 TL.olmak üzere toplam 19.025.000,00 TL.ek bütçe yapılmasına, buna ilişkin yukarıda Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Ek Bütçe Cetveli’nin aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YİRMİİKİNCİ MADDESİ

       5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılan Sosyolog Özgür İLÇİ’nin maaşının belirlenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılan Sosyolog Özgür İLÇİ’nin maaşının Hazine ve Maliye Bakanlığının 08/07/2019 tarihli ve 210975 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”  konulu yazısı ekinde bulunan 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanlarında tespit edilen 3.941,50 TL. olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN YİRMİÜÇÜNCÜ MADDESİ

       Temizlik İşleri Müdürlüğünün 29/08/2019 tarihli ve 3165 sayılı (Tahsis Onayları) konulu yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz demirbaşlarına kayıtlı 73 AAE 577 plakalı yol süpürme aracı ile 73 AAE 575 - 73 AAE 574 plakalı çöp toplama araçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 23.04.2019 tarih ve 77100382- 325. 01.02 - E.95786 sayılı onayları ile başkanlığımıza tahsis edilmiş olup, temizlik hizmetlerinde kullanılmaktadır. İcra İflas Kanununun 82/1 mad. " Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczi mümkün olmadığı " ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son fıkrası " Belediyenin proje karşılığı borçlanma yolu ile elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği hükümlerine istinaden;

         Belediyemizin demirbaşına kayıtlı 73 AAE 577  plakalı yol süpürme aracı ile 73 AAE 575 - 73 AAE 574 plakalı çöp toplama araçlarının, 5393 sayılı kanununun 18/e bendi gereğince Belediyemiz adına kamu hizmetine sunulmuş olup, bu minvalde kamu yararı gözetilerek tahsisinin kabulüne ve söz konusu araçların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hiçbir şekilde haczedilemeyeceğine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YİRMİDÖRDÜNCÜ MADDESİ

        Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 29/08/2019 tarihli ve 3172 sayılı “Nakdi Yardım Hk” konulu yazısı ekinde bulunan Cudi Gençlik ve Spor Kulübünün 28/05/2019 tarihli ve 15 sayılı yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 29.08.2019 tarihli ve 3172 sayılı yazısı ekinde bulunan Cudi Gençlik ve Spor Kulübünün 28/05/2019 tarihli ve 15  sayılı yazısında; 2019-2020 sezonunda Kadınlar Futbol 3. Liginde mücadele edecek olan kulüplerinin bir takım eksikliklerinin olduğunu, bu kapsamda 25 Adet krapmon, 15 adet futbol topu, 20 adet eşofman takımı ve lige katılım bedeli olan 5.000,00 TL.’ye ihtiyaç duyulduğu, söz konusu ihtiyaç duyulan para ve malzemelerin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

       5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

       “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile,

        Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

                                                           ./..

       Bu itibarla, 2019-2020 sezonunda Kadınlar Futbol 3. Liginde mücadele edecek olan Cudi Gençlik ve Spor kulübüne 25 Adet krapmon, 15 adet futbol topu, 20 adet eşofman takımının ayni ve lige katılım bedeli olan 5.000,00 TL.nin de nakdi yardım olarak Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN YİRMİBEŞİNCİ MADDESİ

        Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Özbalkan Pet. Mad. İnş. Nak. San.İç ve dış Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı,  823  ada 1,2 ve 284 ada 13,14,15,16,17 parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Özbalkan Pet. Mad. İnş. Nak. San.İç ve dış Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı,  823  ada 1,2 ve 284 ada 13,14,15,16,17 parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YİRMİALTINCI MADDESİ

       Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Mehmet AKYÜREK adına kayıtlı, 284 ada 19 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli  Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Mehmet AKYÜREK adına kayıtlı, 284 ada 19 nolu parselde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

                                                             

GÜNDEMİN YİRMİYEDİNCİ MADDESİ

         Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Süleyman İRMEZ adına kayıtlı, 405 ada 22 nolu parsele ilişkin hazırlanan imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Süleyman İRMEZ adına kayıtlı, 405 ada 22 nolu parsele ilişkin hazırlanan imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YİRMİSEKİZİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi, Abdullah UMMAN adına kayıtlı, 831 ada 9 ve 11 nolu parsellerde yapılan imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi, Abdullah UMMAN adına kayıtlı, 831 ada 9 ve 11 nolu parsellerde yapılan imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YİRMİDOKUZUNCU MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Serhat KUNUR adına kayıtlı  577 ada 130 ve 131 nolu parsellerde yapılan  imar plan değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Serhat KUNUR adına kayıtlı  577 ada 130 ve 131 nolu parsellerde yapılan  imar plan değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN OTUZUNCU MADDESİ

       Şırnak İli Merkez İlçesi, Şehrinuh Mahallesi, Reis AÇIL ve müşterekleri adına kayıtlı, 448 ada 27 parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli Merkez İlçesi, Şehrinuh Mahallesi, Reis AÇIL ve müşterekleri adına kayıtlı, 448 ada 27 parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

     

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 1)

     Belediye Başkan Vekili İhsan GÖREN’in önerisi ile; Belediye Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi

ve Sosyal Tesisler Yapım İşi için İller Bankasından kredi talebinde bulunulmasının görüşülmesi konusu

olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediye Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi ve Sosyal Tesisler Yapım işinde kullanılmak üzere maliyetin tamamının Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Belediye Hizmet Binasına ait Çevre Düzenleme işi ödeneği kapsamında İller Bankası A.Ş.den tahsis edilecek 6.000.000,00 (Altımilyon)TL.kredi ile karşılanmasına,krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim,harç,ücret vs.ödemelerin,İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak. Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Banaksı A.Ş ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebiilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, Belediye Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi ve Sosyal Tesisler Yapım İşi kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mehmet YARKA’nın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.     

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 2)

      Belediye  Başkan Vekili İhsan GÖREN’in önerisi ile;  Çevre  ve  Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak

Genel Müdürlüğünce Belediyemiz Başkanlığına tahsis edilen 34 YP 3294 plakalı Ford Transit Tourneo Courier marka taşıtın Belediyemiz Başkanlığına tahsisinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere

 ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.  

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemiz Başkanlığına tahsis edilen 34 YP 3294 plakalı Ford Transit Tourneo Courier marka taşıtın Belediyemiz Başkanlığına tahsisinin kabul edilmesine ve Belediyemiz araç envanterine kaydedilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 3)

       Belediye Başkan Vekili İhsan GÖREN’in önerisi ile; Şırnak Genç Liderler Derneği 23.08.2019

tarih ve 73.18/02 sayılı yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.  

     Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak Genç Liderler Derneği’nin 23/08/2019 tarihli ve 73.18/02 sayılı yazısında; Şırnak Genç Liderler Derneği olarak Şırnak’ta iki yıldır  Şırnak Belediyesi ile ortaklaşa 3 gün süren Çocuk Şenliğinin yapıldığı, bu şenliğe aileler ile birlikte 6 bin kişinin katıldığı, bu yıl tekrar 3.sünün düzenlenmesi için gelen talepleri karşılamak istedikleri için söz konusu yazıları ekinde yazılı bulunan toplam tutarı 47.250,00 TL. olan malzemelerin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi gereğince; Şırnak Genç Liderler Derneği tarafından bu yıl 3.sü düzenlenmesi planlanan Çocuk Şenliğinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin proje bedeli olan 47.250,00 TL.nin % 50’sinin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.  

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 4)

        Belediye Başkan Vekili İhsan GÖREN’in önerisi ile; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 521 ada, 36 parsel numaralı taşınmazın ihdasından oluşan 384,67 m2 lik

kısmının maliye hazinesi adına devir edilmesinin görüşülmesi konusudur. Görüşülüp karara bağlanmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edildi.  

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Sağlık Müdürlüğünün 92009268-769-E.161 sayılı ve 13.06.2019 tarihli yazısı ile Şırnak İli, Merkez ilçesi Bahçelievler Mahallesi 521 ada 62 nolu parselde yer alan taşınmazın belediye Başkanlığımız mülkiyetinde olduğu kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılmak üzere sağlık Bakanlığına tahsis edildiği ancak ilgili bina ruhsatının alınabilmesi için 521 ada 62 nolu parsele yapılması zaruri olan tevhid ve yola terk işlemleri sonucu oluşan yeni parselin maliye hazinesi adına tescil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle 521 ada 36 nolu parselin ihdasından oluşarak 521 ada 62 nolu parsel Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde ve 384,67 m2’dir. Bu kapsamda Maliye Hazinesi adına devir işlemlerinin yapılması üzere oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 5)

 

     Belediye Başkan Vekili İhsan GÖREN’in önerisi ile; Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünün 06/09/2019 tarihli ve 3304 sayılı “Kredi Talebi” konulu yazısına istinaden; İlimiz Merkezinde faaliyet yürüten bir kamu bankasından kredi talebinde bulunulmasının görüşülmesi konusudur. Görüşülüp karara bağlanmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edildi.  

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 5 adet Mini Damperli Çöp Toplama Aracının alımı işinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince; İlimiz Merkezinde faaliyet gösteren bir kamu bankasından  900.000,00 (Dokuzyüzbin)TL.kredi  talebinde bulunulmasına, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve kredi sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet YARKA’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 


­