Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

2019 YILI TEMMUZ AYINA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

       Şırnak İlçesi, İli, Merkez Yenimahalle Mahallesi, İbrahim KARTAL adına kayıtlı 819 ada 10 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

        İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez Yenimahalle Mahallesi 819 ada 10 nolu parselin bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullarına sahip turizm tesisi alanı (otel alanı)’na alınması şeklinde yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan inceleme neticesinde;

        Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bitişik nizam 6 (altı) kat yapılaşma koşullarına sahip ticaret-konut alanı olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında yine bitişik nizam 6 (altı) kat yapılaşma koşullarına sahip ticaret-konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

      Yapılan imar planı değişikliği dosyasında parselin bitişik nizam 6 katlı yapılaşma koşullarının korunarak turizm tesisi alanı(otel alanı)’na alındığı görülmüştür.

                                                     

      Yapılan plan değişikliğinde eklenen sosyal tesis alanının donatı standartını yükselttiği ve herhangi bir yoğunluk artışına sebebiyet vermediği; Yürürlükte bulunan planın plan notları hükümleri ile 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü plan değişikliği yapılamayacağı belirtilmektedir.

 İlimiz genelinde yaşanan terör faaliyetleri nedeni ile Şırnak İli Merkez İlçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 806 ha. alan riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.07.2016 tarihli ve 9184 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. ve ek.1. maddelerine göre, 01.08.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2016/9082 sayılı kararına göre kararlaştırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı döneminde ilimizde konut ve kamu binalarının zarar görerek yıkıldıkları ve bu sebeple şehrimizde hat safhada yapı ihtiyacı doğduğu görülmektedir.

        Bahse konu parselin turizm tesis alanına dönüştürülmesine yönelik yapılan plan değişikliğinin yürürlükteki imar planı plan notları ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince yapılan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İlçesi, İli, Merkez Yenimahalle Mahallesi, İbrahim KARTAL adına kayıtlı 819 ada 10 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Çetin ALTAN adına kayıtlı 705 ada 8 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

       İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 705 ada 8 nolu parselde planlanan 12 metrelik yaya yolunun imar planında açılabilecek şekilde 7 metre olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

       Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 12 (on iki) metrelik yollar, E:1.25, Hmax:12.50m yapılaşma koşullarına sahip konut alanı ve bir kısmının da eğitim tesis alanı olarak planlanmış olduğu bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar Revizyon İmar Planlarında 12 (on iki) metrelik yollar, E:0.90, Yençok:9.50m yapılaşma koşullarına sahip konut alanı ve bir kısmının da eğitim tesis alanı olarak planlanmış olduğu tespit edilmiştir.

                                                           

       705 ada 8 nolu parselden güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda geçen 12 metrelik yaya yolunun mevcut halihazır duruma göre planlanmadığı tespit edilmiştir. Mevcut 2 katlı yapı bulunan parselden geçen 12m ve 15m yolların yanı sıra planlanmış olan 12 metrelik yaya yolunun yapının üzerinden geçtiği ve yapı ruhsatı alınmasına engel teşkil ettiği görülmektedir. Yapılan plan değişikliği ile; Bu parselden güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda geçen yaya yolunun halihazır durum ve mevcut yapı dikkate alınarak mevcut yapı korunacak şekilde değiştirilerek 7 m olarak yeniden düzenlendiği görülmektedir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde; Yapılacak imar planı çalışmalarında mevcut doku ve mülkiyet dokusunun dikkate alınması gerektiği denilmektedir.

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan 705 ada 8 nolu parselde planlanan 12 metrelik yaya yolunun 7 metre olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Çetin ALTAN adına kayıtlı 705 ada 8 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Rıdvan AZİK adına kayıtlı, vekaleten Adnan Fadıl COŞKAN başvurusu üzerine 817 ada 7 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

       İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez Yenimahalle Mahallesi 817 ada 7 nolu parselin konut alanından ticaret-konut alanına dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

       Bahse konu parselin 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında ayrık nizam 4 kat, ön çekme mesafesi 5m ve yan çekme mesafesi de 3m yapılaşma koşullarına sahip konut olarak planlanmış olduğu, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında ayrık nizam 4 kat, ön çekme mesafesi 5m ve yan çekme mesafesi de 3m yapılaşma koşullarına sahip konut olarak planlandığı tespit edilmiştir.

                                                          

817 ada 7 nolu parselin batısından 10 metre güneyinden 7metrelik yollar geçmektedir. Güneyinden doğu-batı doğrultusunda geçen 7 metrelik imar yolunun 10 metreye çıkarılarak parselin ticaret-konut alanı olarak hazırlanan plan tadilat dosyasının önerildiği tespit edilmiştir. Parselin güneyinden geçen 7 metrelik7 metreden 10 metreye çıkarılan imar yolunun 7 nolu parselden geçecek şekilde düzeltildiği görülmektedir. Ayrıca bu parselde imar yolu düzenlenmesi dışında ticaret konuta alanına dönüştürülmesine yönelik bir düzenlemenin yapıldığı görülmektedir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde; Yapılacak imar planı çalışmalarında mevcut doku ve mülkiyet dokusunun dikkate alınması gerektiği denilmektedir.

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan 817 ada 7nolu parselin konut alanından ticaret-konut alanına dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Rıdvan AZİK adına kayıtlı, vekaleten Adnan Fadıl COŞKAN başvurusu üzerine 817 ada 7 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

        Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Yusuf YAŞAR adına kayıtlı 577 ada 162 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

       İmar komisyonumuzca, İlimiz Merkez, Bahçelievler Mahallesi, 577 ada 162 nolu parselin yanından geçen 15 metrelik yolun imar planında kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

       Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullarına sahip ticaret konut alanı olarak planlanmış olduğu bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullarına sahip ticaret konut alanı olarak planlanmış olduğu tespit edilmiştir.

      577 ada 162 nolu parselin daha önce kazısı yapılmış ve beton dökülerek bir kütle oturtulmuş olup yanından doğu-batı doğrultusunda 577 ve 460 nolu adaları bölen 15 metrelik yolun geçtiği tespit edilmiştir. Yapılan plan değişikliği ile; Bu parselin yapılaşma koşullarını sağlamak amacıyla yanından doğu-batı doğrultusunda geçen yolun batı tarafa doğru kaydırıldığı görülmektedir. Bahse konu yolun parselin karşı tarafına doğru kaydırılması ile parsel ile yol arasında ihdaslık alan oluşturulacağı ve bu alanın parsel ile birleştirilmesi sonucu parselin yapılaşma koşullarının düzeltilmesinin sağlandığı görülmektedir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde; Yapılacak imar planı çalışmalarında mevcut doku ve mülkiyet dokusunun dikkate alınması gerektiği denilmektedir.

      Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 577 ada 162 nolu parselin yanından geçen 15 metrelik yolun imar planında kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Yusuf YAŞAR adına kayıtlı 577 ada 162 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

       Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 27.06.2019 tarihli ve 2391 sayılı yazısı ekinde gönderilen 2019/01 sayılı Trafik Teknik Komisyonu Raporunun görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Zabıta Müdürlüğü’nün 27/06/2019 tarihli ve 2391 sayılı yazısı ekinde bulunan 2019/01 sayılı Belediye Trafik Komisyonu Raporu’nun aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.  

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

       Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 27.06.2019 tarihli ve 2397 sayılı yazısı ekinde gönderilen Şırnak Belediyesi Bayan Voleybol Takımının Nakdi Yardım talebine ilişkin yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak Belediyesi Bayan Voleybol Takımının ilgi yazısında; 2019-2020 sezonunda Türkiye 2. Voleybol liginde yer almak için katılım ücreti olan 3.000,00 TL. nakdi yardım talebinde bulunulmaktadır.

       5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

       “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile,

        Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.Denilmektedir.

                                                        

        Bu itibarla; Şırnak Belediyesi Bayan Voleybol Takımının Türkiye 2. Voleybol liginde yer almak üzere katılım ücreti için ihtiyaç duyulan 3.000,00 TL. nakdi yardım olarak Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

       Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 27.06.2019 tarihli ve 2400 sayılı “Hafta Tatili Ruhsatı Hk.” Konulu yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 01.07.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle değişiklik yapılmasına dair kanunun 1. Maddesinde 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili hakkında kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Denilmektedir.

    Söz konusu madde gereği Belediyemiz Başkanlığınca düzenlenen Hafta Tatili Çalışma Ruhsatının bundan böyle düzenlenmemesine, ayrıca 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 58. Maddesinde Ulusal Bayram Günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlıdır. İşyerlerine ruhsat verilmesi, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harca tabidir.

      Bu nedenle, söz konusu madde hükmü göz önünde bulundurularak Ulusal Bayram Günlerinde İşyeri Çalışma Ruhsatının düzenlenmemesine oy birliği ile karar verildi. 

 GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 521 ada, 36 parsel numaralı taşınmazın ihdasından oluşan 454,80 m2 lik kısmının maliye hazinesi adına devir edilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Sağlık Müdürlüğünün 92009268-769-E.161 sayılı ve 13.06.2019 tarihli yazısı ile Şırnak İli, Merkez ilçesi Bahçelievler Mahallesi 521 ada 36 nolu parselde yer alan taşınmazın belediye Başkanlığımız mülkiyetinde olduğu kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılmak üzere sağlık Bakanlığına tahsis edildiği ancak ilgili bina ruhsatının alınabilmesi için 521 ada 36 ve 4 nolu parsellere yapılması zaruri olan ifraz ve tevhid ve yola terk işlemleri sonucu oluşan yeni parsellerin maliye hazinesi adına tescil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle 521 ada 36 nolu parselin ihdasından oluşarak 521 ada 60 ve 61 nolu parseller Belediye Başkanlığımız mülkiyetindedir.454,80 m2’dir. Maliye Hazinesi adına devir işlemlerinin yapılması üzere oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan 396 ada 32 nolu parselin parka terkinden oluşan yaklaşık 8780m2 lik alana ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

İmar Komisyonu Raporu

       İlimiz, Merkez, Gündoğdu Mahallesi, 396 ada 32 nolu parselin terkinden oluşan yaklaşık 8780 m2  lik alanın sağlık tesis alanı olarak planlanmasına yönelik yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası incelenmiştir.

      Yapılan inceleme neticesinde bahse konu 396 ada 32 nolu parselin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan'ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında bir kısmının yol, bir kısmının konut alanı, bir kısmının kültürel tesis alanı ve bir kısmının park alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

Planlama alanı, Şırnak İli, Merkez ilçesi, Gündoğdu Mahallesi’nde yer alan 396 ada 32 nolu parselin terki sonucu oluşan alanı kapsamaktadır. Bahse konu parsel; Şırnak Merkez yerleşiminin güney doğusunda yer almaktadır. Yürürlükteki onaylı imar planında 392 ada 32 nolu parselin terkinden oluşan alan park alanı olarak planlanmıştır. Parsel 15 metre genişliğinde taşıt yolu ve 10 metre genişliğe sahip yaya+taşıt yolu ile tüm  cephesinden yol alan bir ada olarak planlanmıştır.

      Yürürlükteki Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı rapor ekinde verilmiştir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmak istenilen Şırnak İli, Gündoğdu Mahallesi’nde yer alan 396 ada 32 nolu parselin terkinden oluşan söz konusu alanda    toplumsal menfaat gözetilerek bölgenin sağlık tesis ihtiyacını karşılamak amacıyla iki ayrı Sağlık Tesis Alanı ve Park Alanı olacak şekilde imar plan değişikliği yapılarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda burada bulunan 6490 m2 lik park alanının 5818m2 si 501 ada 16 nolu parselden, 672 m2 si 713 ada 24 nolu parselden olmak üzere toplam 6490 m2  park alanı olarak planlanmıştır.

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 396 ada 32 nolu parselin terkinden oluşan yaklaşık 8780 m2 lik alanın bir kısmının sağlık tesis alanı ve bir kısmının yine park alanı olarak planlanmasına yönelik yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyasında ve yerinde yapılan inceleme neticesinde toplum yararı gözetilerek oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan 396 ada 32 nolu parselin parka terkinden oluşan yaklaşık 8780m2 lik alana ilişkin imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN YÜRMİBEŞİNCİ MADDESİ

       Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 27.06.2019 tarihli ve 2404 sayılı yazısı ekinde bulunan Taşıt Muayene Kontrol Raporlarının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz bünyesi hizmetlerinde kullanılmakta olan bazı araçların ekonomik ömrünü tamamlamış, sürekli arızalanıp, kullanılamaz halde oldukları ve bu şekliyle belediyemizi maddi yönden zarara uğrattıkları tespit edilmiş olup, söz konusu araçların satılmaları halinde Belediyemizin yararına olacağı kanaatine varılmıştır.

      Bu nedenle, Fen İşleri Müdürlüğünün 27.06.2019 tarihli ve 2404 sayılı yazısı ekinde bulunan Taşıt Muayene Kontrol Raporları doğrultusunda, Belediyemiz bünyesi hizmetlerinde kullanılmakta olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan araçların satılması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.


­