Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

2019 YILI HAZİRAN AYINA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, İbrahim KARTAL adına kayıtlı 819 ada 10 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, İbrahim KARTAL adına kayıtlı 819 ada 10 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

         Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Çetin ALTAN adına kayıtlı 705 ada 8 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

              Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Çetin ALTAN adına kayıtlı 705 ada 8 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Rıdvan AZİK adına kayıtlı, vekaleten Adnan Fadıl COŞKAN başvurusu üzerine 817 ada 7 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Rıdvan AZİK adına kayıtlı, vekaleten Adnan Fadıl COŞKAN başvurusu üzerine 817 ada 7 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Yusuf YAŞAR adına kayıtlı 577 ada 162 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Yusuf YAŞAR adına kayıtlı 577 ada 162 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

       Şırnak İli, Merkez İlçesi, kent bütününe yönelik hazırlanan öneri mücavir alan sınırları ile ilgili konusunun Belediyemiz Meclisince değerlendirilerek karara bağlanmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz sınırları dahilindeki planlı ve plansız alanlardaki imar faaliyetlerinin denetimi eksiksiz bir şekilde yapılmakta, olası plan dışı gelişmelere müdahale edilerek Şırnak kenti imar planının uygulanması için etkin çaba sarf edilmektedir. Kaçak ve çarpık yapılaşmayı önlemek, fen ve sağlık şartlarına uygun planlı yapılaşmayı sağlamak amacıyla Mücavir Alan sınırlarının genişletilmesi gerekmektedir.

       1990 - 2015 yılları arasında Şırnak nüfusunda artış görülmekte olup, 1990 yılında kırsal nüfus kentsel nüfustan fazlayken 2000 yılı ve sonrasında kentsel nüfus kırsal nüfusa oranla artmış bu sebeple kentleşme oranı artışı ve kırsal nüfusun dengeli artışı sebebiyle nüfusta artış görülmektedir. Şırnak’taki bu hızlı yığılma ve nüfus artışı beraberinde yeni kentsel gelişme alanlarını,  kentsel çalışma alanları, sanayi, ticaret alanları ile beraber kentsel alt yapı ihtiyacını da doğurmaktadır.

       Ayrıca kentsel gelişme dinamikleri daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak kentin gelişimi ve genişlemesi bağlamında bir ivme yakalanılması hedeflenmektedir.

       Şırnak Merkez İlçesinin gelişim potansiyelinin yüksek olması ve kentsel gelişimin sağlanması adına bütüncül ölçekte kente bakılması gerekliliği göz ardı edilememektedir. Kentin şuan ki durumu değerlendirilecek olursa Şırnak Kent Merkezi-Cizre yolu koridorunda güneybatı-batı yönünde bir gelişim sergilenmektedir. Kentin güneybatısında sanayi faaliyetlerinin yer seçmesi ise güneybatıya doğru kentsel saçaklanmayı da beraberinde getirmektedir. Bu potansiyeller dikkate alındığında kentin bütüncül ölçekte gelişim sergilemesi için mücavir alanların optimum büyüklükte ve kontrolü sağlanabilecek şekilde yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

       Bu nedenle, Belediyemizin Mücavir alan sınırlarının; Kuzeyde Deştemira, Berizangi Deresi/Korta Tepesinin eteklerinden Zorla Tepesinin Eteğine/Bilmat Deresi/Rüzgar Mezrası/Rerik Tepesi/Sirte Deresi/Kethük Tepesi,Kuzeybatıda;Berizemgi Deresi/Kopta Tepesinin etekleri/Zalo Tepesinin etekleri, Güneyde Girihane Tepesi, Güneydoğuda Delavi/Heştan/Hezo Tepesi, Doğuda cami Tepesi(Girimızgefti Tepesi), Güneybatıda Toptepe/Tutuva Dağı/Avçınar Dağı/Gribengi Sırtı/Dingimli Sırtı, Batıda Avcı Tepesi/Geveranasırdı Tepesi, İkizce/Kelabarakırmık Tepesi/Deryadıla Tepesi olarak tespit edilmesine Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in ret oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.   

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

       Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 20.05.2019 tarihli ve E.1794 sayılı yazısına istinaden; Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde Beyaz Masa’nın açılması talebinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara bağlandı.

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini doğrudan iletebilmesi ve vatandaş ile Belediye arasında sağlıklı bir iletişim ağının oluşturulması ve vatandaşın farklı kanallara gerek duymadan doğrudan Belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi için Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde Beyaz Masa’nın kurulması hasıl olmuştur.

       Bu nedenle; Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde Beyaz Masa’nın kurulmasına oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

       Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarihli ve E.2138 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin güncellenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara bağlandı.

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM DIŞI (EK MADDE- 1)

     Belediye Başkan Vekili İhsan GÖREN’in önerisi ile; Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince; 1 (Bir) Peyzaj Mimarı’nın sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara bağlandı.

      Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkezinde uygulanacak yeni imar planı çalışmaları çerçevesinde, Belediyemiz Başkanlığı iş ve işlemlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince; 1 Peyzaj Mimarı’ nın 1 yıl süre ile çalıştırılmak üzere aylık net 4.673,48 TL. üzerinden, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.


­