Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

2019 YILI MAYIS AYINA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

        Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesaplarının tetkik ve karara bağlanması konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

         Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz 2018Mali yılına ait kesin hesabı Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.ve 41.maddelerine istinaden düzenlenen 2018 Mali yılı Bütçe Gelir kesin hesabı toplamı 48.272.016,16  TL., Gider kesin hesap toplamı 51.803.881,06 TL. olarak hesaplanmış olup,

2018 Mali yılı gelir-gider kesin hesabı özeti aşağıda belirtildiği gibi;

      GELİR KESİN HESABI

 

     Bütçe ile Tahmin Edilen                                  : 46.800.500,00 TL.

     Devreden Gelir                                                 :   3.365.824.83 TL.

     Yılı Tahakkuku                                                 : 47.189.829,50 TL.

     Toplam Tahakkuk                                             : 50.555.654,33 TL.

     Yılı Tahsilatı                                                     : 48.272.016,16 TL.

     Tahsilattan Red ve İadeler                                :          2.596,83 TL.

     Yılı Net Tahsilatı                                               : 48.269.419,33TL.

     Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk                     :   2.283.38,17 TL.

                                                             

 

      GİDER KESİN HESABI

 

      2018 Yılı Bütçe ile Verilen Ödenek                 : 46.800.500,00 TL.

      Net Ödenek                                                       : 55.516.670,09  TL.

      2018 Yılı Bütçe Gideri  Toplamı                      : 51.803.881,06 TL.    

      İptal Edilen Ödenek Toplamı                            :   3.712.789,03 TL.

                                                                

 

          2018 Mali yılına ait kesin hesabına ilişkin hazırlanan Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Mizan Cetveli ve Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Gösteriş Cetvelleri incelenerek aynen kabul edilmesine Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in ret oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.   

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

       Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’nin 05.04.2019 tarihli ve 063 sayılı “GABB Meclisi Üye Seçimi” konulu yazısının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisinin oluşumu için, Birlik Tüzüğünün 13. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemizi Birlik Meclisinde temsil etmek üzere asil üyeliğine; Belediyemiz Meclis Üyeleri Zafer KURAN ve  Bahar CAVLAK asil üye,   yedek üye olarak  Veysi YETİK ve İsmail KABUL’un seçilmesine Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in çekimser oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi. 

 

  GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

       Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü’nün 15.Maddesine istinaden Birlik Meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere 1 Meclis Üyesinin belirlenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 21/03/2019 tarih ve 74 sayılı yazısı gereğince, Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü’nün 15.maddesine istinaden Birlik Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere Belediyemiz Başkanı Mehmet YARKA, Belediyemiz Meclis Üyesi Dr.Ferit BATMAZ’ın Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

         Belediyemiz Başkanlığı Norm Kadrosunda “Destek Hizmetleri Müdürlüğü” kadrosunun ihdas edilmesi ve Belediyemiz Norm Kadrosunun Güncelleştirilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Başkanlığı Norm Kadrosunda “Destek Hizmetleri Müdürlüğü” kadrosunun ihdas edilmesine,

        Yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi gereğince; Belediyemiz Memur ve Sürekli İşçi kadroları ile ilgili, 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre hazırlanan; (I) Nolu Memur Kadro İhdas Cetveli,(II) Nolu Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli, (III) Nolu Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (IV) Nolu Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli, (V) Nolu Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetveli, (VI) Nolu Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli ve (VII) Nolu Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvellerinin, güncelleştirilmesine ve aynen kabul edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

            Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Kültür Komisyonuna 3 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan açık oylama sonucunda aşağıdaki karara varıldı.

         Yapılan açık oylama sonucunda; Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Kültür Komisyonuna Belediyemiz Meclis Üyeleri; Ayten AKGÜL, Rıdvan UĞUR ve Ali SAPMAZ’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

    GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ:

            Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna 3 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan açık oylama sonucunda aşağıdaki karara varıldı.

         Yapılan açık oylama sonucunda; Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna Belediyemiz Meclis Üyeleri; Ayten AKGÜL, Müslüm ÖZMEN ve Gurbet GÜLEŞ’in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

   GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ:

       Trafik Teknik Komisyonuna 2 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve

görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

            Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Trafik Teknik Komisyonuna Belediyemiz Meclis Üyeleri Nihat TATAR ve Sami GELİŞ’in seçilmesine Belediye Meclis Üyeleri Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in çekimser oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi. 

    GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ:

           Çevre Hizmetler Birliğine 2 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.       

            Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak Çevre Hizmetler Birliği Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince, Birlik Meclisinin oluşumunda görev almak üzere, asil üye olarak Belediyemiz Meclis Üyeleri Abdurrahman OSAL ve Kamil KURT’un, yedek üye olarak da Veysi YETİK ve Yahya ACAR’ın belirlenmesine Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in çekimser oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi. 

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

       Meclis tatil ayının tespiti konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki

karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2019 yılı içerisinde Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

        Meclis toplantı gününün tespiti konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda

aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediye Meclis toplantı gününün her ayın ilk haftasının Pazartesi günü olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

       Belediye Başkanı’na protokol yapma ve imzalama yetkisinin verilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

       Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2019 Yılı içerisinde Belediyemiz ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında yapılacak protokoller ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin a,b,c,d ve 38/g maddeleri uyarınca, Belediye Başkanı Mehmet YARKA’ya, protokol ve sözleşme yapma ve imzalama yetkisinin verilmesine Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in çekimser oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi. 

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

        Belediyemizde çalışan memur personellerin Toplu Sözleşmesini imzalamak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

         Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyelerde Toplu Sözleşme yapılmasının usul ve şartları 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 04/04/2012 tarih ve 6289 Sayılı Kanun ile değiştirilen Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Maddesi ile düzenlenmiştir.

         Bu itibarla, 2019 Yılı içerisinde Belediyemizde çalışan memur personellerin toplu sözleşmesini imzalamak üzere, Belediye Başkanı Mehmet YARKA’ya yetki verilmesine Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in çekimser oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi. 

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

        Belediyemiz adına Kamu Kurum ve Kuruşları ile tüzel kişilerden gelecek her türlü hibe ve bağışları kabul etmek üzere Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.          

                         Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin (I) bendi gereğince, Belediyemiz adına Kamu Kurum ve Kuruşları ile tüzel kişilerden şartsız gelecek her türlü hibe ve bağışları kabul etmek üzere Encümene yetki verilmesine Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in çekimser oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.   

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

       Belediye Başkan Yardımcıları maaşlarının belirlenmesinin görüşülmesi konusu olup,

yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

           Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 7’inci fıkrasında; “Norm kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalmaksızın Belediye Başkanı zorunlu gördüğü takdirde nüfusu 50.001’den  200.000’e kadar olan belediyelerde 2 belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen belediye başkan yardımcılarına belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.” denilmektedir.

         Bu nedenle, yapılan açık oylama sonucunda; Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Abdullah SOM ve Ömer YILMAZ’ın maaşlarının Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ü olarak belirlenmesine Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in ret oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.   

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ

      Şırnak Merkez Revizyon ve İlave İmar Planlarında atık duruma düşmüş yol alanları ile parsellerle yeni tasarlanan imar yolu arasındaki ihdaslık alanların talep halinde parsel maliklerine satılması için karar almak üzere encümene yetki verilmesi ve satışı için bedel tespitlerinin kıymet takdir komisyonunca yapılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak Merkez Revizyon ve İlave İmar Planlarında atık duruma düşmüş yol alanları ile parsellerle yeni tasarlanan imar yolu arasındaki ihdaslık alanların talep halinde parsel maliklerine satılması için karar almak üzere encümene yetki verilmesine ve satışı için bedel tespitlerinin kıymet takdir komisyonunca yapılmasına Belediye Meclis Üyeleri; Seyran YİĞİT, Taybet BİLGİ, Kerem ONAR, Emine ERKUŞ, Esat GALİP, Ali SAPMAZ, Gurbet GÜLEŞ ve Melik BİLİR’ in çekimser oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.   

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ

       Belediye Meclis Üyesi Kerem ONAR’ın Meclise sunmuş olduğu dilekçe ile; Çevre Temizliği ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonun kurulmasını talep etmektedir. Görüşülüp karara bağlanmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edildi.

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz merkezinde Çevre Temizliği ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunda görev almak üzere, Belediye Meclis Üyeleri Veysi YETİK, Abdullah Umut CİHAN  ve Melik BİLİR’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 


­