Tam Ekran Arkaplan Videosu

Şırnak Belediyesi resmi facebook hesabı Şırnak Belediyesi resmi twitter hesabı Şırnak Belediyesi resmi instagram hesabı Şırnak Belediyesi Rss
Şırnak Belediyesi Resmi Logosu

Üst Navigasyon Menüsü

Sayfa İçeriği

ŞIRNAK BELEDİYESİ İHALE İLANI

Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı aşağıdaki çizelgede belirtilen 8 adet araç her birinin ayrı ayrı satışı Belediye Encümeninin 22.11.2019 tarih ve 110 sayılı kararı gereğince yapılacaktır.

  1. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile 20.12.2019 (Cuma günü) tarihinde saat:14;00 da yapılacaktır.
  2. İhale ile satışı yapılacak ve aşağıdaki çizelgede belirtilen 8 adet aracın; modeli, cinsi, markası-tipi, plakası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale doküman bedeli, ihale tarih ve saati aşağıya çıkarılmıştır.
  3. İhale Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:40 adresinde Belediye Başkanı Makamı Odasında yapılacaktır.
  4. İhale Satış Şartnamesi ile diğer evraklar, Şırnak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir, ihale dokümanları aynı adresten temin edilebilir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:

İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeleri ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN:

 A.1- İhale Müracaat Başvuru Dilekçesi, (Örnek-1)

A.2- İdarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanmış Şartname,

 A.3- Taşıt Görme Belgesi, (Örnek-2)

 A.4- Adres beyanı,

A.5- Onaylı nüfus cüzdan örneği (T.C.Kimlik numaralı),

 A.6- Onaylı Vergi Numarası,

A.7- Noter tasdikli imza beyanı,

A.8- Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli İmza Beyannamesi,

A.9- Satışı yapılacak olan 8 araç ve iş makinesinin muhammen bedeli olan 230.750,00.-TL. nin %3 'üne tekabül eden 6.900,00.-TL.  Veya isteklilerin teklif verecekleri her araç ve iş makineleri için aşağıdaki tabloda hizasında yazılı olan miktarda geçici teminat,

A.10- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

A-11- İhale doküman bedeli 250,00TL.olup, ihaleye gireceklerin ihale döküm bedelini satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimatla ilgili banka hesabına yatırılıp, dekontun aslı ihale dosyasına konulacaktır.

 

B- TÜZEL KİŞİLER İÇİN

B.1- İhale Müracaat Başvuru Dilekçesi, (Örnek-1)

B.2- İdarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanmış Şartname,

B.3- Taşıt Görme Belgesi. (Örnek-2)

B.4- Ticaret Sanayi Odası ve/veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (2019 Yılı),

B.5- Tüzel kişilik adına teklifte bulunacakların yetkili olduklarına dair yetki belgesi,

B.6-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi ve imza sirküleri,

B.7-Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri,

B.8- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun'un ilgili maddelerine göre kamu ihalelerine katılamayacak durumda olmadığına dair Taahhütname,

B.9- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazı veya belge,

B.10- Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu olmadığına dair yazı veya belge,

B.11- Tebligat için adres beyanı, varsa irtibat için telefon veya fax numarası ile elektronik posta adresi,

B.12- Kurum olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ile imza sirküleri,

B.13- Satışı yapılacak olan 8 araç ve iş makinesinin muhammen bedeli olan 230.750,00.-TL. nin %3 'üne tekabül eden 6.900,00.-TL.  Veya isteklilerin teklif verecekleri her araç ve iş makineleri için aşağıdaki tabloda hizasında yazılı olan miktarda geçici teminat,

B.14- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

B.15- İhale doküman bedeli 250,00.-TL. Olup, ihaleye gireceklerin ihale döküm bedelini satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimatla ilgili banka hesabına yatırılıp, dekontun aslı ihale dosyasına konulacaktır.

  1. -Telgraf veya faxla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  2. - İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SR. NO

MOTORLU TAŞITIN MARKASI

MOTORLU TAŞITIN CİNSİ

     MOTORLU TAŞITIN MODELİ

MOTORLU TAŞITIN PLAKASI

MOTORLU TAŞITLARIN MUHAMMEN BEDELİ(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE DÖKÜM BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Fatih

Kamyon Vidanjör

 

1991

73 AD 693

17.750,00

532,50

250,00

20.12.2019

14:00

2

Newholla ND

Beko loader

 

2009

73-10-100

55.750,00

1.672,50

250,00

20.12.2019

14:30

3

İveco

Kamyon (çöp aracı)

2005

73 AK 903

22.500,00

675,00

250,00

20.12.2019

15:00

4

Newholla ND

        Beko loader

 

2008

73-10-097

49.750,00

1.492,50

250,00

20.12.2019

15:30

5

İveco

Kamyon (çöp aracı)

2005

73 AK 904

23.000,00

690,00

250,00

20.12.2019

16:00

6

Fatih

Kamyon (çöp aracı)

2000

73 AH 106

22.250,00

667,50

250,00

20.12.2019

16:30

7

Fatih

Kamyon (İtfaiye aracı)

1993

73 AH 094

19.500,00

585,00

250,00

20.12.2019

17:00

8

Fatih

Kamyon (çöp aracı)

1998

73 AH 008

20.250,00

607,50

250,00

20.12.2019

17:30

 

                                                                                                                                                                                            İLAN OLUNUR.

 


­